Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verzoek tot het doen oprichten van een distributiepunt voedselhulp voor minderbedeelden. (04-10-2005) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan           : De Raad van de Gemeente Sluis.
Onderwerp: Verzoek tot het doen oprichten van een distributiepunt
                    voedselhulp voor minderbedeelden.
Oostburg, d.d. 04-10-2005,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Een groot deel van de Nederlandse bevolking houdt het voor ondenkbaar dat er in ons land armoede en honger voorkomt.
De alledaagse praktijk leert ons echter dat dit helaas wel het geval is.
Sommige mensen, die deze schrijnende problematiek wel onderkennen, hebben vaak al een oordeel klaar. Persoonlijk vind ik “de schuldvraag”, over wie hiervoor verantwoordelijk is, van ondergeschikt belang en wie zijn wij, om hierover een oordeel te vellen.
 
Gezien het feit, dat er in onze Buurgemeente Terneuzen reeds een voedseldistributiepunt is opgericht om minderbedeelden een helpende hand te reiken, acht ik het van levensbelang dat dit initiatief binnen de Gemeente Sluis navolging vindt.
Bij deze richt ik dan ook een hartenkreet aan U, Raadsleden van de Gemeente Sluis. Toon Uw barmhartigheid en geef onverwijld opdracht actie te ondernemen teneinde één en ander gerealiseerd te krijgen.
 
Hopende op Uw begrip, medeleven en daadkracht, verblijf ik,
 
 
 
Met de meeste hoogachting,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.      : 0117 451207
E-mail:
 
P.S. Wellicht is het mogelijk het distributiepunt onder te brengen in één van de vele door de Gemeente beheerde of in eigendom zijnde gebouwen. Om het project te doen welslagen, dient men m.i. de aspecten privacy, menswaardige behandeling en schaamte niet onder te belichten of te onderschatten. Voor expertise en ervaring kunt U op diverse plaatsen in den lande terecht; nu dus ook in Terneuzen.