Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Duurzaam Veilig. (02-09-2006) Brief aan Gedeputeerde.

Aan           : Gedeputeerde mr. drs. A.J.G. Poppelaars.
Onderwerp: Duurzaam Veilig.
Oostburg, d.d. 02-09-2006,

 

Weledelgestrenge heer,
In de PZC van vrijdag 11 augustus j.l. lazen we dat de stijging van het aantal verkeersslachtoffers in Zeeland en met name Zeeuws-Vlaanderen zorgen baart.
De meest voor de hand liggende zaken die niet alleen door mij, maar ook door andere inwoners van onze Provincie reeds diverse malen naar voren zijn gebracht, worden helaas vooralsnog genegeerd.
Voorbeelden:
  1. de belijning die automobilisten aanspoort het midden van de weg te kiezen kan frontale aanrijdingen in de hand werken.
  2. onlogische voorrangswijzigingen op bijvoorbeeld T-splitsingen waarbij links afslaand verkeer voorrang krijgt en verkeer van rechts voorrang moet verlenen zorgen voor verwarring.
  3. geplaatste hindernissen worden pas nadat deze diverse ongevallen hebben veroorzaakt voorzien van reflectoren of anderszins aangepast (niet altijd).
  4. een recent gepubliceerd rapport vermeldt dat 60% van de bezoekers van de coffeeshops in Terneuzen ter plaatse drugs consumeert alvorens huiswaarts te keren. Diverse onderzoeken en statistieken wijzen uit dat druggebruik de rijvaardigheid negatief beïnvloedt en aan de basis ligt van vele ongevallen.
  5. flitskasten zinvol plaatsen. (Binnen, of in de nabijheid van erkende “risicozones”).
  6. nieuwe fietspaden sluiten niet altijd aan op bestaande infrastructuur.
  7. geen bomen aanplanten dicht langs de wegen (dodelijke obstakels + gladheid door bladval).
  8. handsfree bellen op de fiets invoeren.
  9. reflecterend veiligheidshesje voor schoolgaande jeugd verplicht stellen (tot nader te bepalen leeftijd).
  10. borden maximum snelheid plaatsen bij 80 km. zones. Vaak rijden vooral buitenlandse chauffeurs, niet wetende waar ze aan toe zijn, ter plaatse slechts 60 à 70 km./uur, hetgeen aanleiding kan geven tot verkeersagressie en verboden inhalen.  
Eénzijdige ongevallen.
1.    Hindernissen c.q. verkeersremmers kunnen banden en de wielophanging “onzichtbaar” beschadigen, hetgeen in een later stadium bijvoorbeeld aanleiding kan geven tot een onverklaarbaar éénzijdig ongeval.
2.      Verkeersdrempels veroorzaken een toename van de slijtage van schokdempers. Versleten schokdempers manifesteren zich reeds bij jonge auto’s die nog geen a.p.k. hoeven te ondergaan. Versleten danwel minder effectieve schokdempers veroorzaken een slechtere wegligging i.c.m. een beduidend langere remweg en kunnen eveneens aan de basis liggen van een éénzijdig onverklaarbaar ongeval.
Tot slot.
De door het project ‘Duurzaam Veilig’ gewijzigde infrastructuur heeft tevens een verhoging van de uitstoot van uitlaatgassen tot gevolg; dit geeft indirect eveneens aanleiding tot een toename van het aantal slachtoffers welke nog niet in de statistieken zijn opgenomen.
Wellicht dat “voortschrijdend inzicht” en dure onderzoeksrapporten uiteindelijk tot de zelfde bevindingen zullen leiden. De tijd zal het leren.

 

In de hoop hiermede een bijdrage te hebben geleverd aan het algemeen belang, verblijf ik in afwachting van Uw reactie,
 
Met de meeste hoogachting,
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg, Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207,
E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl
N.B. Daar komt nog bij dat de hoofdverkeersader N61 (oost-west verbinding met tunnel) onveilig is en dat ook na de beloofde “gedeeltelijke” aanpassing zal blijven.
Tevens kunnen afwijkende verkeersregels tussen landen van de Europese Gemeenschap verwarring veroorzaken, met alle gevolgen van dien.