Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Gevaarlijke kust ter hoogte van Nieuwvliet. (06-05-2006) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan           : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.
Onderwerp: Gevaarlijke kust ter hoogte van Nieuwvliet.
Oostburg, d.d. 06-05-2006,

 

Geachte heer/mevrouw,
‘Zwakke schakels’ Nieuwvliet.
Ter hoogte van de Herdijkte Zwarte Polder heeft men recent aan de zeezijde van de dijk zand weggenomen!? Dit zand werd samen met het zand afkomstig van de graafwerkzaamheden in de Verdronken Zwarte Polder, aan de landzijde van de betroffen dijk gedeponeerd. (Hiermede kwam tevens een perfect geasfalteerd, veilig, autovrij fietspad te vervallen zonder dat daar een volwaardig alternatief voor in de plaats is gekomen.)
Deze locatie is aangemerkt als ‘zwakke schakel’ vanwege het feit dat de dijk ter plaatse te laag is.

 

De kleidijk ter hoogte van de Verdronken Zwarte Polder is niet aangemerkt als ‘zwakke schakel’ gezien het feit dat er voor deze dijk een enorme zandbuffer lag. Nu men echter t.b.v. de natuur een diepe geul loodrecht op deze zwakke kleidijk heeft gegraven rijst de vraag of men hiermee geen ‘nieuwe zwakke schakel’ heeft gecreëerd.
Kan iemand ons, de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, met redenen omkleed garanderen, dat de ter plaatse uitgevoerde maatregelen niet alleen de natuur ten goede komen, maar dat nu tevens onze veiligheid voor de komende 4000 jaar gewaarborgd is? Zo niet, welke stappen gaat U dan ondernemen?

 

Veiligheid voor mens en dier.
De diepe geul die men heeft aangelegd trekt de aandacht van spelende kinderen, die o.a. vanwege de nabijgelegen camping in groten getale aanwezig zijn. Daar komt nog bij dat deze diepe geul met stromend water de vlonder kruist. De argeloze bezoekers zijn genoodzaakt gebruik te maken van deze houten vlonder om het strand te kunnen bereiken, daar dit de enige toegangsweg is. Deze vlonder is echter niet voorzien van hekwerk teneinde calamiteiten te kunnen voorkomen.
En last but not least worden we in de PZC van zaterdag 6 mei j.l. geconfronteerd met het feit dat er door de aanleg van deze ‘natuurbevorderende maatregelen’ drijfzand is ontstaan. Mens en dier lopen daardoor blijkbaar permanent gevaar! Welke concrete maatregelen mogen wij op korte termijn van U verwachten, nu met het toeristische hoogseizoen voor de deur?
(Dit soort publicaties is mede funest voor het toerisme, een branche die de laatste jaren toch al zwaar onder vuur ligt.)
Tot slot wil ik U er op wijzen dat het utopisch is te veronderstellen dat mensen, die wandelend langs het strand de overkant van de geul willen bereiken, i.p.v. een korte riskante oversteek door deze geul i.c.m. drijfzand, een omweg van enkele kilometers via de zeedijk voor lief zullen nemen. Uit bijgevoegde foto blijkt reeds dat de waarschuwingsborden vaak niet serieus worden genomen (de ouders van deze kinderen waren aanwezig en bleken niet erg onder de indruk van het gevaar toen ik hen hierop aansprak). Er dient m.i. zo spoedig mogelijk een veilige oversteek te worden gerealiseerd welke d.m.v. bebording wordt aangegeven.

 

Hopende op een snel en doortastend optreden Uwerzijds, verblijf ik in afwachting van Uw antwoord,

 

Hoogachtend,
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,

Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207, E-mail: info@lijstbabijn.nl