Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Waarom de Lijst Babijn denkt dat het beter kan! (Persbericht 28-02-2006).

Aan           : PZC/BN DE STEM (Persbericht)

Onderwerp: Waarom de Lijst Babijn denkt dat het beter kan!

Oostburg, d.d. 28-02-2006,

 
 

Geachte heer/mevrouw,

 

1. Voormalige Gemeente Oostburg was van oudsher een welvarende Gemeente met een gezonde reservepositie: Tijdens met name de periode met Burgemeester G. Noorderwier en zijn studievriend A. Balothra zijn er voor een kapitaal aan plannen gemaakt. Deze plannen kon men daarna helaas niet meer ten uitvoer brengen, omdat daarvoor geen geld resteerde.

 

2. De voormalige Gemeente Sluis-Aardenburg besloot onder leiding van toenmalig Wethouder J. Boogaard (nu de nummer 2 op de kandidatenlijst van Gemeentebelangen) in de kern Sluis een Multi Functioneel Centrum te bouwen voor een bedrag van 4,3 miljoen Euro. Dit geld had men niet in kas en moest derhalve geleend worden. Zoals met de meeste door de overheid aanbestede gebouwen werd ook hier het budget ruim overschreden. Het gebouw is uiteindelijk gerealiseerd voor een bedrag van ruim 6 miljoen Euro, een overschrijding met ruim 39%. De aflossing, inclusief rentelasten, zullen nog jaren op onze begroting drukken.

 

3. Euregiotuinen (nu omgedoopt tot Hof van Europa).

Een tuin heeft 10 tot 15 jaar nodig om tot “bloei” te komen.

Extern bureau Oxford Services B.V. berekende bezoekersaantallen van 55.000 in 2004 (was reeds naar beneden bijgesteld) oplopend naar 154.000 in 2007.

Hoe kan een weldenkend Raadslid in hemelsnaam, op basis van deze informatie, besluiten een garantstelling van 750.000 Euro goed te keuren?

N.B. Het mag nog steeds niet uitgesloten worden geacht dat we een bedrag van 800.000 Euro aan Europese subsidies moeten terugbetalen.

Het bouwproject ”Hof van Europa” van Blauwhoed Eurowoningen en Rabo vastgoed is nog steeds niet voorzien van de vereiste handtekeningen. Wellicht zou ook het in de buurt gevestigde bedrijf FUNDEX nog een probleem kunnen vormen (belemmering voor bedrijfsvoering).

Samengevat kunnen we stellen dat indien het “bouwproject” niet doorgaat, het risico nog immer aanwezig is dat het voorzichtig geraamde bedrag van 3,8 miljoen Euro op de inwoners van onze Gemeente Sluis zal worden verhaald.

 

4. Emergya Wind Technologies B.V. (Garantstelling € 200.000,-- door Gemeente Sluis en € 200.000,-- door Provincie Zeeland).

E.W.T., ontstaan uit de failliete boedel van Lagerwey, had volgens Wethouder R. Leentfaar een order in de portefeuille voor een bedrag van 6 miljoen Euro. Vreemd toch, dat ondanks deze order geen enkele bank bereid was zonder de tussenkomst van De Gemeente Sluis en De Provincie in deze onderneming te investeren. In een later stadium konden we in de krant lezen dat de Wethouder sprak van een order die voor 90% hard was. Hieruit bleek dus dat hij onjuiste informatie had verstrekt en daaruit bleek tevens waarom E.W.T. niet bij de bank terecht kon! Maar indien alle Raadsleden het negatieve rapport van DELTA en Ecofys ter harte hadden genomen, c.q. gelezen hadden, had ook deze miskleun (beloofde vestiging + werkgelegenheid) voorkomen kunnen worden (alleen de Raadsleden van Nieuw West toonden blijk van inzicht door tegen te stemmen). (Zie Bijlage.)

 

5. Vernieuwbouw Gemeentehuis.

Onder druk van het College en met name onder druk van de PvdA heeft de Raad, niettegenstaande het door hen gestelde kader van 4,5 miljoen Euro, ingestemd met een “uitgekleed plan” van 7,5 miljoen Euro. Op de avond van deze besluitvorming stond ook de “voortzetting” van “Sluis aan Zee op de agenda. De PvdA had de coalitiegenoten, achter de schermen, in duidelijke bewoordingen laten weten dat “afkeuring” van het “vernieuwbouwplan” consequenties zou kunnen inhouden inzake “Sluis aan Zee”. Dat heet in de volksmond “Koehandel”.

Toelichting “Uitgekleed Plan”. Tijdens deze Besluitvormende Raadsvergadering werd er meerdere malen geschorst. Nadat de vergadering voor een eerste maal werd geschorst liep ik op Wethouder L. Wille toe, deze was in gesprek met Raadslid H. Meijer. Ik wachtte mijn beurt af en confronteerde de Wethouder met het feit dat hij naar aanleiding van mijn inspreekreactie m.b.t. de vernieuwbouw en met name de overschrijding van het budget bij de bouw van het M.F.C. te Sluis, de aanwezigen van verkeerde informatie had voorzien. De Wethouder had in zijn reactie gesteld dat ik bij het noemen van het overschrijdingspercentage helemaal abuis was en dit slechts 0,5% bedroeg. Raadslid Meijer steunde mij in deze en de Wethouder sprak over een erfenis van de voormalige Gemeente Sluis-Aardenburg en gaf vervolgens één en ander toe. Wat daarna gebeurde tart iedere verbeelding. Wethouder Wille ging over op het onderwerp “vernieuwbouw”, dit plan was op dat moment nog niet eens goedgekeurd door de Raad. Hij vertelde ons (Raadslid Meijer en ondergetekende) dat het plan dat door het College, waarvan hijzelf onderdeel uitmaakt, was voorgelegd een “uitgekleed plan” betrof. Hij voegde eraan toe dat indien hij de bouwopdracht als Wethouder zou krijgen, ik citeer: “Ik ga een volwaardig Gemeentehuis bouwen en niet één met een rieten dak” en vervolgde: “en als men het er niet mee eens is, dan sturen ze mij maar naar huis”. Hij voorspelde dat het bedrag van het in een eerder stadium door de Raad afgewezen “Plan Cordeel” van 9,2 miljoen Euro, ruim overschreden zou worden. Ik citeer: “Jullie (de Raad) gaan straks een plan goedkeuren dat veel duurder gaat uitvallen dan het destijds gepresenteerde Plan Cordeel”, einde citaat.

Daar komt nog bij de wetenschap dat Raadslid A. Rosendaal tijdens de vergadering uit de school klapte door te zeggen dat men zwaar onder druk was gezet door het College om ditmaal een “positief” besluit te nemen.

 

6. Humor!?: Raadslid H. Meijer confronteerde tijdens een Raadsvergadering Wethouder R. Leentfaar met de vraag “Klopt het dat U ruim een half miljoen euro teveel heeft uitgegeven?”. De Wethouder antwoordde, totaal niet uit het veld geslagen, bevestigend en voegde eraan toe dat hij het alleen aan goede dingen had uitgegeven. Raadslid H. Meijer reageerde met de woorden: “Het had er nog maar bij moeten komen dat U het had uitgegeven aan verkeerde dingen” en men ging vervolgens weer over tot de orde van de dag.

 
7. Sluitende Begroting?

Dat de Begroting sluitend gemaakt werd met inkomsten die nog niet gerealiseerd zijn (Cadzand-Bad 1 miljoen Euro) leverde geen bezwaar op. De Begroting werd unaniem goedgekeurd.

Recent, tijdens de presentatie van die plannen voor Cadzand-Bad, bleek dat deze “zogenaamde” inkomsten wederom rechtstreeks in het project geïnvesteerd worden om het geheel sluitend te krijgen. Er is hier dus überhaupt geen sprake van inkomsten die in de kas van de Gemeente terecht komen.

 

8. Met de oprichting van een projectorganisatie “Grote Projecten”, werd de gemaakte afspraak: “inkrimping van de ambtelijke organisatie met 10%”, hier wederom met voeten getreden.

Daar komt nog bij dat er vorig jaar december plotseling als donderslag bij heldere hemel een overbruggingskrediet werd gevraagd van € 300.000,--. Het College was zonder toestemming van de Raad zijn bevoegdheden te buiten gegaan en deelde droogjes mede dat dit niet van belang was en dit bedrag gewoon op de projecten afgeboekt werd. De door de Raad geëiste excuses hiervoor werden na lang beraad, nauwelijks hoorbaar, door onze Burgemeester uitgesproken en men ging over tot de orde van de dag.

Hoeveel geld is er inmiddels besteed aan onderzoeken m.b.t. deze “Grote Projecten” o.a. Sluis aan Zee?

Wat is de werkelijke financiële positie van onze Gemeente Sluis?

Bestaat de kans dat onze Gemeente verwordt tot een Artikel 12 Gemeente (onder curatele stelling)?

 

9. Weerstandsvermogen: een extern bureau heeft berekend dat onze huidige positie gezond is, d.w.z. “voldoende”. Men gaat uit van risico’s die 5,2 miljoen Euro kunnen belopen en een kaspositie van 5,8 miljoen Euro. M.i. is het niet verstandig, een schadeclaim met een hoogte van 10 miljoen Euro welke als een zwaard van Damocles boven onze Gemeente hangt, hierbij buiten beschouwing te laten (Wethouder R. Leentfaar vermeldde deze claim tijdens de betreffende Commissievergadering). De “eventuele overschrijding” van het door de Raad gevoteerde budget voor de “vernieuwbouw” werd eveneens buiten beschouwing gelaten, evenals mogelijke planschade exploitant Windturbines Hoofdplaat. (Deze planschade zou kunnen ontstaan indien geluidsoverlast aantoonbaar bewezen wordt en de molens vervolgens minder rendement opleveren doordat ze bepaalde periodes moeten worden stilgezet e.d.)

N.B. Het bedrag van 5,8 miljoen Euro “in kas”, klopt ook niet. Mede omdat de Raad eind vorig jaar de aanbouw van Turn “87 aan de sporthal te Oostburg goedkeurde, zonder daarvoor financiële dekking aan te geven.

 

Hopende de lezers bij deze voldoende gemotiveerd te hebben om op 7 maart gebruik te maken van hun stemrecht, verblijf ik,

 
 
 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn (Lijst 7)

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207,

E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl

 
P.S. (1) Klachten omwonenden over geluidsoverlast Windmolens te Hoofdplaat: wist U dat de Gemeente Sluis wederom geluidsmetingen in Hoofdplaat door het externe bureau Schoonderbeek en Partners Advies B.V. (S.P.A.) laat uitvoeren, ondanks het feit dat de gelijkgekwalificeerde en onafhankelijke Universiteit van Groningen 5 keer goedkoper is? (Dit blijkt uit offerte aan de Gemeente Sluis).
 
(2) Afvalstoffenheffing kostendekkend maken, daar heeft men het ieder jaar weer over.
In de begroting stond te lezen dat men een overschot had van 1 miljoen Euro!

Het teveel geïncasseerde geld van de afvalstoffenheffing (1miljoen) inclusief een reserve van € 750.000,-- (m.b.t. begravingen) heeft men “omgebogen”. Vervolgens heeft men tevens ook nog eens de begrafeniskosten met 25% opgetrokken.