Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

In antwoord op vragen van "De Sincfalbode". (14-02-2006)

In antwoord op vragen van “De Sincfalbode“.              
 

Naam: François Babijn (Lijsttrekker)

Leeftijd: 44 jaar.

Woonplaats: Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg.

Beroep: Day Trader (handelaar in aandelen en opties).

Partij en persoonlijk verkiezingsnummer: Politieke Vereniging Lijst Babijn (L.B.), Lijst 7, nummer 1.

 

 

1. Wat is er zo aantrekkelijk aan politiek? 

Ik streef een menswaardig bestaan na voor de ouderen en zwakkeren onder ons. Via het medium politiek is het mogelijk je directe leefomgeving op positieve wijze te beïnvloeden en daarbij het “algemeen belang” te dienen.

 

2. Vindt u dat de gemeente goed voor zijn burgers zorgt?

Dat kan altijd beter en ik ben bereid daar veel tijd en aandacht in te investeren. Het is utopisch te veronderstellen dat je als éénling alle problemen kunt oplossen. Door echter met steekhoudende argumenten anderen proberen te overtuigen van het nut en/of de noodzaak bij een bepaalde kwestie, kun je op die wijze medestanders zien te vinden. We zullen het samen moeten doen!


3. Wat zou je zelf als eerste willen gerealiseerd zien, nadat je gekozen zou worden voor de gemeenteraad?

Er wordt in de Gemeente Sluis nog te veel stille armoede geleden. Het bestaan van een voedselbank zou niet nodig mogen zijn. Daar waar de Gemeente dat kan, moeten deze minima worden opgespoord en ondersteund. De Gemeente mag haar financiële problemen niet afwentelen op mensen met de laagste inkomens. Financiële armoede betekent namelijk meestal ook sociale armoede. Lijst Babijn wil dat er maatregelen worden genomen die de minima in staat stellen maatschappelijk mee te draaien. Lijst Babijn wil maatregelen bevorderen zoals een gratis bibliotheek en betaalbaar streekvervoer. Tevens zou een Sluis-kortingspas, die gratis is voor de minima, een mogelijkheid kunnen zijn om deze groep te ondersteunen. Via een armoede-effectrapportage wil Lijst Babijn bevorderen dat de voorstellen aan de Raad mede aangeven wat de effecten voor de minima zijn, zodat de Raadsleden hiermee rekening kunnen houden bij de besluitvorming.

Meer aandacht voor de minima dus. Lijst Babijn wil Gemeenteraadsleden en Maatschappelijke instanties aansporen de handen ineen te slaan om samen een actieplan op te stellen.

Onze Gemeente zou indien mogelijk, in de zin van wettelijk toegestaan, een “positieve koppeling” moeten leggen tussen de bestanden van de Sociale Dienst en de Belastingdienst om zo te bewerkstelligen dat iedereen automatisch de toeslagen ontvangt waar hij of zij recht op heeft. (Er zijn soms regelingen waarvan men niet op de hoogte is, of men geneert zich om te vragen waar men recht op heeft.)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) Daar komt nog bij dat de “eigen bijdragen” steeds verder oplopen en daardoor steeds vaker zorg onbetaalbaar wordt. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de partijen binnen de Raad van de Gemeente en zullen er, in het belang van onze ouderen en zwakkeren, prioriteiten moeten worden gesteld. Lijst Babijn geeft hier absolute prioriteit aan en zal alles in het werk stellen om andere partijen met steekhoudende argumenten te overtuigen van de noodzaak deze groep waar mogelijk te ondersteunen.

Dit en tevens een nul tolerantiebeleid inzake drugs gecombineerd met een preventieve aanpak op het gebied van alcoholgebruik door de jeugd, zou ik graag als eerste gerealiseerd zien nadat ik gekozen zou worden in de Gemeenteraad.

 

4. Wat denkt u te doen aan de werkgelegenheid in onze streek?

Samen zorgen voor werkgelegenheid.

De Gemeente heeft als taak een stimulerende rol te spelen op het terrein van de werkgelegenheid voor de inwoners van de Gemeente Sluis. Werk biedt mensen de beste uitgangspositie voor een volwaardige deelname aan de samenleving. In onze Gemeente zou kunnen worden gedacht aan het opzetten van werk -leer trajecten met perspectief. De Gemeente kan daarin een actieve rol spelen door afspraken te maken bij het verstrekken van bijvoorbeeld opdrachten. Daarbij denk ik aan het in dienst nemen van mensen die moeilijk aan de slag kunnen komen en het bieden van stageplaatsen (recent voorbeeld: Dethon). Een goed ondernemersklimaat is hierin een essentiële randvoorwaarde. Tegelijkertijd moet de Gemeente het evenwicht bewaken tussen de diverse belangen. Lijst Babijn wil graag dat de Gemeente zich richt op duurzame werkgelegenheid. Hiervoor is het nodig dat er een blijvende samenspraak is met de ondernemers.

Creatieve bemiddeling.

Lijst Babijn kiest voor een Gemeentelijke inzet die zo veel mogelijk mensen laat deelnemen aan het arbeidsproces, waardoor ze in staat zijn op eigen kracht deel te nemen aan de maatschappij. Daarom moeten we samen met instellingen als C.W.I. en Stichting Welzijn maatwerk leveren om kansarmen aan het werk te helpen. De Gemeente moet de regie op zich nemen en haar contacten met het bedrijfsleven benutten om te zorgen dat er meer stageplekken komen.

Er is een belangrijke taak weggelegd voor de Gemeente om bedrijven die interesse tonen om zich hier te vestigen en bedrijven die hier reeds gevestigd zijn optimaal te begeleiden. Dit dient m.i. ook Intergemeentelijk te worden aangepakt, teneinde te voorkomen dat bedrijven zoals in een recent verleden B.S.M., naar het buitenland verdwijnen.

Bij investeringen en aankopen door de Gemeente Sluis zoals o.a. de aanschaf van de geluidsinstallatie voor het Belfort en de bruggen in het Aardenburgse Elderschansbos vind ik, indien de wetgeving dit toestaat (verplichte aanbesteding e.d.) dat de plaatselijke economie hier in de eerste plaats van moet kunnen profiteren.

Landbouw: Ook zal de Gemeente richting de Overheid een grotere inspanning moeten leveren teneinde de aanplant van gewassen t.b.v. alternatieve energiebronnen te stimuleren (biobrandstof, co-vergisting etc.). De Gemeente zal, als mede aandeelhouder van DELTA N.V., eveneens de regie beter in handen moeten houden om te voorkomen dat er investeringen, die met name voor onze noodlijdende landbouwsector van levensbelang zijn, buiten onze Provincie worden gedaan. (DELTA N.V. neemt een 65 procent aandeel in een nieuw te bouwen biobrandstoffabriek in de Provincie Groningen).

Werkgelegenheid grensoverschrijdend aanpakken (zie voorbeeld Hulst).

Toerisme: mogelijkheden open houden voor onze stranden (Natura 2000, Nationaal Landschap zijn aandachtspunten.) Toeristische activiteiten in eigen huis overhevelen naar de specialisten van het VVV en die faciliteren. 

De jeugd heeft de toekomst. Wij moeten zorgen dat zij zich naar vermogen kan ontplooien. De medewerking van het bedrijfsleven is nodig om voldoende werkgelegenheid te creëren om jongeren in de Gemeente Sluis een toekomst te bieden. De gemeente dient hierin een sturende rol op zich te nemen. Daar waar jongeren ondersteuning nodig hebben om zich voldoende te ontwikkelen, moet die gegeven worden om te voorkomen dat sommigen ontsporen.

Sluis aan Zee. Moet financieel onderbouwd zijn. (Inclusief kosten herstel wegen nadat de gehele operatie is afgerond, Nadelige effecten van zoute kwel incalculeren, m.b.t. de eventuele verzanding van haven; baggerkosten incalculeren en alleen in samenspraak met onze Zuiderburen.)  / Laat de bevolking zich uitspreken d.m.v. een bindend referendum. Als deze balans positief uitvalt, kan dit plan wellicht werkgelegenheid opleveren.

Afvalverwerking: Intergemeentelijke samenwerking. Afval omgezet in dieselolie. Alles behalve metaal en keramiek wordt m.b.h. van een katalysator omgezet in hoogwaardige dieselolie (zie bijlage). In Mexico is al een dergelijke installatie in bedrijf, Duitsland had er, ten tijde van deze publicatie, 5 in opdracht gegeven ook Italië, Spanje en Bosnië-Herzegovina hebben bestellingen geplaatst.

(DELTA N.V.(was destijds nog in onderhandeling om afvalverwerker over te nemen. Hiermee zou misschien extra werkgelegenheid in de “Kanaalzone” kunnen worden gecreëerd, waar wij op onze beurt weer van zouden kunnen profiteren.

 

5. Welke ideeën heb je om het ook voor de jeugd (b)aantrekkelijk te maken hier in de te blijven wonen/werken?

Zie (4)

 

6. Waarom zouden de kiezers voor jou moeten kiezen?

De afgelopen vier jaar heb ik “visie” getoond. Door middel van goed onderbouwde voorstellen, gericht aan het juiste adres, heb ik aantoonbaar bijgedragen aan “het algemeen belang”. Er zijn mede daardoor een aantal zaken gerealiseerd.

Bijdragen door alle Zeeuwse Gemeenten en een bank aan de Traumahelikopter uit Brugge, een dienst die jaarlijks ongeveer 40 maal levensreddend optreedt in ons gebied.

Draadloos Internet. In 2002 heb ik dit medium als eerste onder de aandacht gebracht, onder het motto: “Breedband Internetaansluiting is een recht voor iedereen”. Daarmee richtte ik mij in eerste instantie op het buitengebied dat in die tijd vaak verstoken was van een kabelaansluiting, laat staan ADSL. (Later kwam daar ook nog “speerpunt” toerisme bij.) Een plaatselijke bank heeft vervolgens initiatief getoond door een werkgroep op te richten, waarin ik zitting had. Na een lange voorbereidingsperiode waarin de pro’s en de contra’s van de diverse technologieën werden afgewogen, werd een eerste Wifi voorziening geplaatst op een camping binnen de Gemeente Sluis. Recent werd het Technopark te Schoondijke voorzien van een dergelijke installatie welke een groot gebied bestrijkt.

Mobiel bellen op de fiets dient in navolging van onze buurlanden verboden te worden. Een brief met deze “noodkreet” gericht aan de Tweede Kamer heeft er uiteindelijk toe geleid dat Minister K. Peijs een onderzoek heeft gelast naar de risico’s en het aantal ongevallen dat hierdoor heeft plaatsgevonden. Na een mogelijke bevestiging kunnen wij dus passende maatregelen verwachten.

 

7. Stel je het op prijs, dat burgers je benaderen om vragen te stellen over dingen die ze bezighoudt? Hoe ben je dan te bereiken?

Eenieder die mij een persoonlijk, of een probleem dat "het algemeen belang” aangaat aankaart, probeer ik immer met raad en daad terzijde te staan. Het is essentieel dat je een luisterend oor biedt om zodoende op de hoogte te kunnen zijn van problematieken die er spelen. Tevens kan ik op deze wijze profiteren van ideeën die “ervaringsdeskundigen” mij aandragen. Ik ben derhalve al jaren bereikbaar via telefoon of e-mail.

 

8. Welke belofte in het verkiezingsprogramma mogen we je over twee jaar nog over aanspreken?

Inzet.

 
9. Aan welke zaken geef je voorrang?

Zaken die de ouderen en zwakkeren binnen onze samenleving aangaan.

 

10. Waarom moeten mensen toch gaan stemmen op 7 maart?

Maak in ieder geval gebruik van Uw stemrecht. Anders gaat Uw stem verloren of komt wellicht terecht bij een partij die niet Uw voorkeur geniet.

 

Er op vertrouwende U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,

 

Hoogachtend,

Lijst Babijn (Lijst 7)

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207,

E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl