Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Op het matje geroepen bij de Burgemeester (06-09-2004) Dualisme ontmoedigd door Gemeente Sluis.

"Dualisme" ontmoedigd door Gemeente Sluis.

 

Naar aanleiding van de hoeveelheid door mij gestelde vragen werd ik op maandag j.l. d.d. 06-09-2004 ontboden door de Burgemeester op het Gemeentehuis te Oostburg.

 
In het bijzijn van secretaris Reijns, raadsgriffier Claeijs, mevr. Flikweert en mevr. Versprille, heeft de burgemeester mij ter verantwoording geroepen en onverbloemd te kennen gegeven dat hij en de leden van het presidium het als bijzonder storend hebben ervaren continu geconfronteerd te worden met mijn veelal “onbelangrijke” vragen.
Hij voegde er tevens aan toe dat hij simpelweg de opdracht zou kunnen geven in het vervolg mijn vragen af te doen met “ter kennisgeving aangenomen”.
Er van uitgaande dat ik niet met opzet “zand in de machine wilde strooien” had hij mij uitgenodigd voor dit onderhoud.
Men wees mij er op dat ik de ambtelijke organisatie een hoop werk bezorg, hetgeen veel tijd en geld kost.
 
Als compromis stelde de Burgemeester voor dat ik in het vervolg het merendeel van mijn vragen rechtstreeks aan de betreffende ambtenaren zou stellen en alleen in uiterste gevallen schriftelijk. Tevens maakte hij kenbaar gedurende een proefperiode van 3 maanden een spreekrecht voor burgers, aansluitend op het technische vragenuurtje, in te willen voeren. De burger zou daar dan ook het recht krijgen, mits beperkt in aantal, zijn vragen te stellen.
 
Als laatste verzocht Burgemeester Sala mij, hem niet langer afschriften van in zijn ogen onbelangrijke zaken per mail te sturen, gezien het feit hij dit niet op prijs stelde. Ik heb hem hiervoor mijn verontschuldigingen aangeboden omdat het niet in mijn bedoeling ligt overlast te bezorgen. In mijn naïviteit ging ik er van uit dat onze Burgemeester dicht bij de bevolking wilde staan en optimaal geïnformeerd wilde worden.
 
Om het conflict niet op de spits te drijven heb ik het niet gehad over het feit dat het in de grondwet verankerd is dat je verzoeken mag indienen bij de bevoegde macht, mits schriftelijk en dat De Gemeente volgens de letter van de wet verplicht is mij van antwoord te voorzien. Wat betreft de kwaliteit en het waarom van de door mij gestelde vragen wil ik er op wijzen dat deze namens en voor de burger gesteld worden, goed onderbouwd zijn en het “algemeen belang” dienen. 
 
Door te vermeldden dat ik inmiddels “geadopteerd” was door de partij Gemeentebelangen en deze partij in de toekomst één ander in goede banen zou leiden, kon ik de aanwezigen enigszins geruststellen. Er blijft echter de wrange nasmaak. D.w.z. ik vraag me af of het wel echt gemeend is als men het heeft over de burger meer bij de politiek te willen betrekken middels “dualisme“.
 
 
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207
E-mail :
 
P.S. Het voorstel van de burgemeester heeft het in het presidium niet gehaald;
        dat heet in de volksmond “blij maken met een dooie mus”.