Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Emergya Wind Technologies B.V. (29-09-2004) Antwoord B&W van de Gemeente Sluis op vragen van 26-07-2004.

 

Postadres:
Postbus 27
4500 AA Oostburg
Girorekening: RABO WZV 1­
www.gemeentesluis.nl info@gemeenceswis.ni
GEMEENTE SLUIS

Aan de heer F. Babijn Bakkerstraat 59
4501 RB OOSTBURG
ons kenmerk       : EO/U2004- 8428
uw brief d.d.          26 juli 2004 uw kenmerk
behandeld door : F. van den Hemel doorkiesnummer (0117) 457135 onderwerp : Vestiging E.W.T. bijlage(n)        : Geen
s
Oostburg,
Geachte heer Babijn,

 

 

 

In uw schrijven van 26 juli jl. vraagt u zich af hoe het staat met de vestiging van E.W.T op het Techno Park Zeeland te Schoondijke. Tevens geeft u in uw brief en in de bijlage uw visie op de gebeurtenissen en op de besluitvorming m.b.t. tot de vestiging van E.W.T op het Techno Park Zeeland te Schoondijke. Hierover kunnen wij u alleen melden hierin nogal wat onjuistheden te zijn tegengekomen.
 
Wat betreft uw vraag kunnen wij u het volgende mededelen.
Op dit moment is bekend dat E.W.T. huurcontracten heeft getekend voor een tweetal grote kantoorruimtes in het voormalige schoolgebouw aan de Dr. Huizingastraat en de helft van een opslagloods aan de Buijs Ballotstraat op het Techno Park. De kantoorruimtes zijn de afgelopen maand verbouwd en de werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De eerste medewerkers worden dan ook deze maand nog verwacht op het Techno Park.
 
Indien u in de toekomst meer informatie wenst over de ontwikkelingen van E.W.T. verwijzen wij u naar onze manager economische ontwikkelingen, de heer Frans van den Hemel. Hij is te bereiken onder telefoonnummer 0117-457135 en is graag bereid u hierover inlichtingen te verstrekken.
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, tir1
De burgemeester,
Bezoekadres: Raadhuisplein 1 - Oostburg - Telefoon (0117) 457000-Fax (0117) 452241                    Pag 1/2