Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Inspreekreactie Kleine Windturbines in Sluis (22-12-2005).

Kleine Windturbines in Sluis
 

Voorwaarden

Landschappelijk kwetsbare gebieden, zgn. gebieden die ecologisch en landschappelijk waardevol zijn, worden in principe uitgesloten.
De provinciale beleidsvisie is gebaseerd op drie pijlers: ruimtelijke aspecten, welstandseisen en
milieuaspecten.
Op industrieterreinen en in de zone “agrarische ontwikkeling richtinggevend” zijn kleine windmolens, onder enkele voorwaarden, algemeen toegestaan.
 

Nationaal Landschap

Ons gebied is bestempeld als Nationaal Landschap. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat er dan toestemming verleend kan worden voor de bouw van “storende objecten”.
Gedeputeerde Kramer, als hoofd van de Gebieds Commissie, bracht vorige week tijdens een vergadering de aanwezigen op de hoogte van het feit dat onze Provincie ongeveer 700.000 euro ter beschikking krijgt i.v.m. onze nieuwe status. Hij vermeldde tevens dat dit geld eventueel kan worden aangewend voor de verwijdering van “storende objecten” in ons landschap.
Ik herhaal: hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat er toestemming verleend kan worden voor de bouw van deze “storende objecten”. En even ter zijde kunnen we de huidige 5 molens in Hoofdplaat niet aanmerken als “storende objecten” en laten verwijderen?
 

Geluidsoverlast

Omdat de turbines in beginsel alleen op industrieterreinen en in het buitengebied mogelijk zijn is er ook geen geluidsoverlast te verwachten. Daarbij komt nog dat de windturbines buiten een straal van 50 meter niet hoorbaar zijn.
Dat werd ons m.b.t. de molens in Hoofdplaat ook verzekerd, dat er van geluidsoverlast geen sprake zou zijn. Ligt hier een gedegen onderbouwing met metingen en rapporten aan ten grondslag?
 
Camouflage
De hoogte van 15 meter is bewust gekozen omdat deze lager is dan de hoogte van de meeste populieren en daarom niet opvalt in het buitengebied.
Er wordt hier dus gesteld dat molens van 15 meter hoog niet in het oog springen door het feit dat deze wegvallen in de omgeving, omdat bomen in de directe nabijheid veelal hoger zijn.
In de Commissievergadering werd eveneens gesuggereerd dat met beplanting de molen aan het oog kan worden onttrokken. Misschien zie ik het verkeerd, maar ik ga er van uit dat een windmolen wind nodig heeft om te kunnen draaien.
 

Precedent

Wie garandeert ons, dat als er eenmaal een vergunning is afgegeven voor een molen van 15 meter, er in de toekomst op die plaats niet een nog hogere turbine zal verrijzen; er is dan immers een precedent geschapen.
 
Geachte leden van de Raad,
Ik vraag U beleefd doch dringend, een weloverwogen beslissing te nemen op basis van feiten en niet op basis van aannames.
 
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg, Tel.:0117 452945, Fax.: 0117 451207,
E-mail:                             , Website : www.lijstbabijn.nl