Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Windturbines: De Pro's en Contra's. (28-03-2005) (Verzonden aan alle Raadsleden en Wethouders van de Gemeente Sluis.

Windturbines: De Pro’s en Contra’s. / Mundus vult decipi.
Pro’s:
 1. Léges inkomsten.
 2. O.z.b. inkomsten? (Minus (Plan)schadeclaims).
 3. Inkomstenbron voor boerenbedrijf. / Een goed alternatief is co-vergisting (zie bijlage).
 4. Provincie Zeeland kan zijn toegezegde verplichting nakomen ten opzichte van Het Rijk. ( 250 Mw. )
 5. Inkomstenbron voor het bankwezen ( uit verstrekte leningen ).
 6. Draagt bij aan het reduceren van Co2 uitstoot. Deze bijdrage is echter zeer gering als we in ogenschouw nemen dat conventionele energiecentrales altijd als back-up, op onrendabel vermogen, moeten blijven “meedraaien” om de continuïteit van de energieleverantie te kunnen waarborgen. En niet te vergeten, bij het produceren van een windturbine komt ook een grote hoeveelheid Co2 vrij.

Contra’s

 1. Horizonvervuiling.
 2. Slagschaduwhinder.
 3. Gevaar voor calamiteiten ( omwaaien, afgerukte rotorbladen, weggeslingerde ijsafzetting ).
 4. Storing radar ( schepen, vliegtuigen ).
 5. Geluidsoverlast.
 6. Laagfrequent geluid.
 7. Stabiliteit van “het net” kan in gevaar komen, hetgeen kan resulteren in een black-out.
 8. Rendement ±18%, d.w.z. tot windkracht 4 en boven windkracht 8 geen energieproductie.
 9. Wie draagt de kosten voor verwijdering van deze turbines als ze na 15 à 20 jaar zijn uitgediend?
 10. Als bestaande subsidieregelingen worden afgebouwd, zie voorbeeld Denemarken, stijgt de energieprijs voor de consument.
 11. Gevaar voor trekvogels en standvogels.
 12. Waardevermindering onroerend goed van 30% binnen een straal van 2,5 kilometer (zie jurisprudentie). (Zie voorbeeld Raadsvergadering 23-09-2004 planschade.)
 13. We belasten, zonder overleg vooraf, omliggende gemeenten tot in de wijde omtrek (zelfs Vlissingen) met de door ons veroorzaakte horizonvervuiling.
 14. Toerisme kan gaan teruglopen als gevolg van “het beslag” dat windturbines leggen op ons landschap.
 15. Rechtsongelijkheid: in de open ruimte, waar de gewone burger of ondernemer bij wijze van spreken nog geen konijnenhok mag bouwen, verrijzen met instemming van de overheid nu deze mastodonten. (Nationaal Landschap.)
 16. Windenergie kost de gemeenschap enorm veel en is daardoor een bron van verarming. ( In 2004 werd 550 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd. ) Dan hebben we het nog niet gehad over de verstoring van het landschap, ruzies in dorpsgemeenschappen over de komst van turbines, het aantasten van het woon -en leefklimaat in de getroffen regio’s enz.
 17. De bijdrage aan een beter milieu is zeer gering ten opzichte van de investering die er mee gemoeid is. De voorziene investering van ± 25 miljard euro kan efficiënter worden ingezet.
Tenslotte wil ik U er nogmaals op wijzen dat het bij windenergie gaat om gigantische bedragen aan gemeenschapsgeld. Logisch dat daar veel partijen zoals banken, projectontwikkelaars, fabrikanten van turbines, boeren, milieuorganisaties, adviseurs, energiemaatschappijen enz. op af komen. Zij vormen een geduchte macht, die geen behoefte heeft aan democratische controle.
Greenpeace-actievoerder Diederik Samsom deelde destijds in het vakblad van de energiebranche Energie Nederland mee: "Er zitten een hoop jongens in de duurzame energiewereld die het milieu geen snars kan schelen. Ze willen alleen heel snel, heel veel geld verdienen".
Wegen de pro’s op tegen de contra’s? De beslissing is aan U.

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.     : 0117 452945

Fax.    : 0117 451207

E-mail:

 

P.S. Milieuvervuiling: de turbines verbruiken jaarlijks gemiddeld 100 liter smeerolie. Deze smeerolie bevat kankerverwekkende stoffen.