Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Windmolens: O.Z.B. inkomsten versus welzijn, volksgezondheid en toerisme. (24-09-2004) Verzonden aan de Raadsleden van de Gemeente Sluis.

Windmolens: O.Z.B. inkomsten versus welzijn, volksgezondheid en toerisme.
 
 
De aanwezigheid van laag frequent geluid.
Een geluid dat je als mens niet kunt horen, maar het is er wel degelijk. Dieren, waaronder honden, kunnen laag frequent geluid overigens wel horen. De vibraties van laag frequent geluid zijn gevaarlijk voor de volksgezondheid en ook voor de dieren in de wijde omgeving. De Duitsers martelden gedurende WO2 reeds met laagfrequent geluid.
In andere landen is inmiddels veel ervaring opgedaan met windturbines/parken. Ook zijn er gerenommeerde onderzoeken verricht naar het effect van de windturbines op bewoners, die in de directe nabijheid van de windturbines wonen. Onderzoeken in Duitsland, Engeland en Amerika tonen aan dat bewoners die binnen de straal van ca. 2 kilometer van een windturbine wonen, last ondervinden van het laag frequent geluid.
Laag frequent geluid veroorzaakt o.a. hoofdpijnen, migraine en angstaanvallen, slapeloosheid en depressiviteit bij mensen. Hierdoor ontstaat concentratieverlies, een toename van stress enz. Kortom het dagelijkse leven wordt van de betreffende persoon ontwricht en kan zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid. Als u denkt dat het om een paar mensen gaat, zeggen deze getallen u misschien meer: 10 mensen per 14 personen heeft één of meerdere van deze klachten.
 
Een onderzoek van de universiteit van Groningen in de gemeente Bellingwedde toont bovendien de hoorbare geluidsoverlast tijdens de nachtelijke uren aan. Het onderzoek richt zich op een windturbinepark in een polderlandschap, een vergelijkbare situatie als hier. Conclusie van het onderzoek: Geluidshinder windturbines wordt te laag in geschat. Dit komt doordat de prognose wordt bepaald op een hoogte van 10 meter, echter de as hoogte is op 80 meter. Hier gelden andere windvariaties. Op 1500 meter van de windturbine is het geluidsniveau veel hoger dan verwacht! Te hoog!

Het geluid van hoge windmolens is tijdens zomernachten tot 2 kilometer ver te horen. In theorie zou het geluid niet verder mogen reiken dan 300 à 400 meter.

De onderzoekers zijn tevens van mening dat er te weinig onderzoek wordt gedaan naar de beleving van windmolens. “Als ze er eenmaal staan wordt er niet meer zo naar de bewoners geluisterd”, zegt ir. F. van den Berg van de wetenschapswinkel. Een voorbeeld van geluidsoverlast door windturbines is het park Calantsoog ( NH ). Hier moesten ’s avonds en ’s nachts de turbines worden gestopt omdat niemand meer kon slapen door het lawaai.
 
Ondermeer vanuit bronnen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond wordt gewezen op het fenomeen slagschaduw en schittering van de bladen. Onderzoeken hebben uitgewezen dat slagschaduw depressiviteit bij mensen veroorzaakt.


 

Ongevallen

Windturbines brengen veiligheidsrisico’s met zich mee, zoals blijkt uit de ongelukken. ( Zie bijlage. )

Er vindt geen centrale registratie plaats van ongevallen met windmolens in Nederland. Over het algemeen kan een gebrek aan centrale registratie en/of meldingsplicht leiden tot een onderschatting van het aantal incidenten.
 
Het onderzoek ‘Waar staan we met windenergie’ door Prof. Dr. Ir. F. H. Kreuger (emeritus hoogleraar TU Delft) eindigt met de opmerking:
¨Windenergie is een kwestie van geloof, meer dan ratio.¨
Zijn conclusies zijn wetenschappelijk, helder en rationeel overwogen, zonder enig commercieel belang. Windenergie is een achterhaald fenomeen, dat niet meer toegepast dient te worden. Inmiddels zijn er verregaande ontwikkelingen op het gebied van andere vormen van milieuvriendelijke opwekking van energie, die meer rendement opleveren.
 

Ik neem U mee in deze stelling.

Windenergie heeft de wind mee. De westerse wereld maakt zich zorgen over de effecten van de CO2-toename in de atmosfeer door het verstoken van fossiele brandstoffen, waarvan de voorraad bovendien eindig is. Hierdoor is een gunstig klimaat voor 'groene energie' ontstaan, ook voor windenergie.

Windenergie heeft echter nauwelijks effect op het verbruik van fossiele brandstoffen en dus op de CO2-uitstoot, terwijl er aan de opwekking van windenergie grote nadelen kleven, zowel voor het milieu en de leefomgeving, als in technisch en financieel opzicht. Wanneer het nut van grootschalige windturbines in een maatschappelijke kosten-baten analyse wordt afgewogen, komen opmerkelijke en voor velen onverwachte resultaten naar voren.

Baten
De hoofddoelstelling van de inzet van windenergie is het terugdringen van het verbruik van fossiele brandstof en de CO2-uitstoot. Aan deze doelstelling moet het nut van windenergie dus worden afgewogen. Windturbines leverden in 2003 minder dan éénduizendste deel van het Nederlandse brandstofverbruik en stonden dus voor een even kleine CO2-reductie. De overheid wil 1500 MW vermogen op het land en 6000 MW op zee installeren. Daarmee zou ongeveer 1% van de problemen worden opgelost. Vergeleken met de 3% jaarlijkse groei van het energieverbruik, draagt windenergie dus nauwelijks bij aan het oplossen van die problemen.
Lasten
De moderne 100 tot 150 meter hoge windturbines en hun draaiende rotoren domineren hun omgeving tot op 2 à 5 kilometer afstand. Zij domineren het landschap dermate, dat zij volkomen los komen te staan van elke bestaande infrastructuren, en er niet meer in opgaan of bij aansluiten, zoals vaak beweerd wordt. Met de overheidsplannen wordt straks eenderde deel van de oppervlakte van Nederland door de effecten van windturbines beïnvloed. Ze zijn zichtbaar tot op tientallen kilometers, zodat er straks in ons land nauwelijks meer een plek is waar ze niet te zien zijn, en de beleving van ruimte en landschap verloren gaat. Zo wordt schaarse ruimte en landschap verspild.
Hier stuit het ene milieudoel op het andere.
Windturbines botsen met ander gebruik van de ruimte. Zo verslechteren ze het woon- en leefklimaat van mens en dier: beweging, schittering, slagschaduw en geluidsoverlast zijn hinderlijk voor bewoning, recreatie en vestiging van bedrijven. Windturbines kunnen schadelijke effecten hebben op de gezondheid en het welbevinden van omwonenden. Ze zijn nadelig voor de vogelstand, waaronder beschermde en bedreigde soorten, en veroorzaken sterfte bij trekvogels.
Windturbines hebben veiligheidsrisico's, zoals blijkt uit de ongelukken, onder meer als gevolg van blikseminslag. Soms zijn hele propellerbladen weggeslingerd.
Windenergie is duur. Eén MW opgesteld vermogen kost op het land ongeveer 1 miljoen euro, tweemaal zo veel als conventioneel vermogen. Op zee is windenergie ongeveer viermaal zo duur.
Er zijn vele bijkomende kosten, zoals waardevermindering van onroerend goed in de buurt van windturbines. Het Hof van Leeuwarden heeft beslist dat de waardevermindering van een woning gelegen binnen een straal van 2,5 km. van een windmolenpark 30 % bedraagt. ( Zie voorbeeld verslag Raadsvergadering 23-09-2004: inspreker m.b.t. planschade. )
Het aanbod van windenergie schommelt met de sterkte van de wind waardoor reservecapaciteit nodig is ter waarde van 75 tot 100 % van de opbrengst. Windturbines kunnen dus geen elektriciteitscentrales vervangen en er is dus sprake van een dubbele investering. De schommelingen drukken ook het rendement van de energiecentrales, en brengen zo nog eens extra kosten met zich mee.
De bestaande plannen zullen de samenleving tot 2020 ca. 25 miljard euro kosten, ofwel vijf maal de prijs van de deltawerken.
Windenergie op grote schaal vormt een bedreiging voor de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening, doordat het vermogen onbeheerst komt en gaat en plotselinge overproductie niet kan worden opgeslagen. Er kunnen black-outs optreden, zoals blijkt uit ervaringen in Noord-Duitsland, Denemarken en Californië.
Politiek
De overheid heeft tot taak alle voor- en nadelen van windenergie te onder-zoeken, af te wegen en op grond van die afweging te oordelen over de toepassing van windenergie.
Zij heeft echter tot nu toe geen kosten-batenanalyse uitgevoerd waarbij alle voors en tegens van windenergie - niet alleen op financieel gebied - worden afgewogen. Toch maakt de overheid plannen voor duizenden megawatts aan windturbines en besteedt zij jaarlijks honderden miljoenen euro gemeenschapsgeld aan subsidies waarvan de elektriciteitsbedrijven ruim profiteren. Zonder die subsidies zou geen windturbine meer worden gebouwd omdat windenergie op eigen kracht niet rendabel is.
In ons dichtbevolkte land is de collectieve ruimte schaars; wij moeten daar zuinig mee omspringen en dit geldt in de eerste plaats voor de overheid. Met grootschalige windenergie verkwanselt zij aan de exploitanten van de turbines de ruimte die ons allen toebehoort.
In ruil daarvoor leveren ze een niet noemenswaardige bijdrage aan de oplossing van het CO2- en energieprobleem. De hoge subsidies voor windenergie kunnen veel beter ingezet worden voor milieumaatregelen die een veel grotere bijdrage leveren, zoals energiebesparing, rendementsverbetering bij de energieproductie, en onderzoek naar zinnige alternatieven.
Conclusies
· Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en kan ook geen noemenswaardige reductie van de CO2 uitstoot leveren.
· Windturbines bederven de schaarse collectieve open ruimte in ons dichtbevolkte land.
· Windturbines hebben vele ongewenste neveneffecten voor mens, woonomgeving, landschap en natuur.
· Windenergie slokt zeer veel geld en menskracht op, die op andere manieren vele malen efficiënter ten bate van het milieu kunnen worden besteed.
Antwoord van Minister Brinkman van Economische zaken d.d. 8 april 2004 op Kamervragen van Kamerlid De Krom ( VVD )
Volgens het Centraal Plan Bureau bedraagt de kostprijs van windenergie 7,1 eurocent per kWh. Dit gegeven is gebaseerd op een IEA-studie (Internationaal Energie Bureau). Het  subsidietarief bedraagt 9,7 eurocent per kWh (2005), gedurende tien jaar lang.
Daarna 0 eurocent; met een onvermijdelijke tariefsverhoging voor de consument tot gevolg.
Vraag van het Kamerlid: Is het waar dat de operationele kosten van een windmolenpark kunnen worden voldaan uit de stroomopbrengst? Zo ja wat is uw visie hierop?
Antwoord van de Minister: Uitgaande van de op dit moment beschikbare gegevens over operationele kosten en stroomopbrengsten ( exclusief MEP-subsidie, effect van CO2- emissiehandel en waarde garanties van oorsprong ) luidt het antwoord op uw vraag neen
 

Slotconclusie

Het plaatsen van windturbines in Nederland zal een te verwaarlozen effect hebben op het halen van de afgesproken Kyoto normen voor de komende jaren. Deze turbines zullen echter een onuitwisbare indruk nalaten op ons geliefde landschap. Bezint eer ge begint!

 

Ten slotte wil ik U er op wijzen dat de Provincie Zeeland heeft toegezegd, 25% van het door Het Rijk geplande totaal aan windturbines voor haar rekening te zullen nemen.

Ik verzoek de Gemeente Sluis, in het belang van haar inwoners, hier geen verdere medewerking aan te verlenen. De Gemeenten Hulst en Terneuzen hebben deze moed reeds getoond en zijn U hierin voorgegaan.

 
 
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail :