Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vragen en suggesties in het "Algemeen Belang". (09-07-2004) Brief aan de Raad vande Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad van De Gemeente Sluis.
Onderwerp : Vragen en suggesties in het “algemeen belang”.
Oostburg, d.d. 09-07-2004,
 
Geachte heer/mevrouw,
 
1.     Hoe is het gesteld met de veiligheid van platte daken van openbare gebouwen binnen onze gemeente? Dit n.a.v. de recente publicatie van de onderzoeksresultaten van een VROM inspectie. Het rapport dat aan De Tweede Kamer werd verzonden vermeldt dat meer dan 50% van de platte daken in ons land risicovol is.
2.     Wat kan De Gemeente ondernemen om te voorkomen dat de in mijn ogen essentiële parallelwegen binnen het kader van “Duurzaam Veilig” geschrapt worden i.v.m. financiële tekorten?
3.     Nu Minister K.M.H. Peijs van V.W.S. heeft besloten om de maximum snelheid ter hoogte van wegwerkzaamheden van 70 kmh naar 90 kmh te verhogen omdat uit het hoge aantal geconstateerde verkeersovertredingen bleek dat er geen draagvlak bij de bevolking is, vragen velen zich af of de tijd rijp is om op de 60 km wegen buiten de bebouwde kom de snelheid wederom te verhogen naar 80 km, omdat als wij de redenatie van de minister volgen ook voor deze 60 km wegen geen draagvlak is bij de bevolking. Hoe staat U daar tegenover?
4.     Zijn er inmiddels voorzieningen getroffen aan de kust om het parkeren in de berm te voorkomen in het belang van de algehele veiligheid? ( Passage dient te allen tijde mogelijk te zijn voor brandweer, landbouwvoertuigen, bussen enz. ) Ik denk aan het plaatsen van bord E1 ( verboden te parkeren inclusief berm ) i.c.m. handhaven; Het Waterschap kan m.i. hier weinig bezwaar tegen hebben gezien het feit er in dit geval geen sprake is van onoverkomelijke obstakels i.v.m. het maaien van de bermen.               (Uiteraard alles in goed gezamenlijk overleg zodat niemand zich gepasseerd kan voelen.)
5.     Is het mogelijk gedurende het toeristische hoogseizoen een paar stranddelen te reserveren voor de niet hondenliefhebbers, mensen die op zoek zijn naar rust en ruimte, of bang zijn voor honden en geen risico willen lopen gebeten te worden? Deze mensen kunnen dan op een natuurlijke wijze bruin worden en niet d.m.v. het in aanraking komen met de uitwerpselen van deze door velen geliefde viervoeters. Tevens wordt hiermee voorkomen dat deze stranddelen bacterieel besmet raken waardoor men op die plaatsen wellicht minder risico loopt om ziektes op te lopen. (Blauwe Vlag.)
6.     Voorstel tot het plaatsen van tijdelijke mobiele toiletvoorzieningen gedurende het toeristische hoogseizoen ter hoogte van de “onthaal” parkings aan de kust. (Blauwe Vlag.)
7.     Het tijdig en niet alleen de aan toeristische onderdelen gelieerde subsidies binnenhalen zowel Europees dan wel landelijk is van essentieel belang voor onze Gemeente. Ik vraag me dan ook af of het niet verstandig is een ervaren subsidiespecialist aan te stellen naast Mevr. T. Maenhout; bij gebleken geschiktheid verdient deze zich terug ( bijvoorbeeld op basis van “no cure no pay” zie bijlage ). Als enige kanttekening wil ik toch vermelden dat bij iedere binnengehaalde subsidie De Gemeente vaak een substantieel bedrag dient bij te leggen en de totale som dient voor te financieren, wellicht is het wenselijk dat De Raad in de toekomst de aanvragen vooraf zou mogen evalueren. ( + Evaluatie achteraf. )
8.     Bestemmingsplannen dienen geactualiseerd te worden. Indien deze na 10 jaar verlopen krijg je te maken met een artikel 19(1) procedure en die neemt minimaal 9 maanden in beslag. Hoe is het binnen onze Gemeente gesteld met de bestemmingsplannen?
9.     Is het mogelijk om op korte termijn een evaluatie te maken m.b.t. het functioneren van het “dualisme” binnen onze Gemeente en waar nodig bij te sturen c.q. aanpassingen door te voeren? ( Commissies instellen e.d. )
10. Wat vindt U van het idee de Kanaalweg tussen Sluis en Retranchement in beide richtingen af te sluiten voor fietsers? In mijn optiek zou het de veiligheid ten goede komen deze kwetsbare groep om te leiden via het nabijgelegen fietspad, hetgeen nauwelijks een omweg betekent.
11. Fiets-Voetveer: zou het niet verstandig zijn ter voorkoming van calamiteiten de arbeidsinspectie in te schakelen, i.v.m. de veiligheid van personeel en passagiers, geconstateerd hebbende dat de verbinding tussen wal en schip ernstig te wensen over laat? Wellicht is het mogelijk via deze weg een aanpassing aan de aanlegsteigers, veren of indien noodzakelijk een combinatie van beide, af te dwingen.
12. Omroep Zeeland: Bij calamiteiten moeten ramen en deuren gesloten worden en dient men onmiddellijk de radio of tv aan te zetten om te vernemen wat er aan de hand is. Helaas is het voor inwoners in het buitengebied van onze Zeeuwse Gemeenten, die verstoken zijn van een “kabelaansluiting”, niet mogelijk deze zender die met een vermogen van MAX ERP KW 50 op de frequentie 735,25 (kanaal 54) uitzendt, te ontvangen. (Zelfs peperdure aanpassingen aan de ontvangstinstallatie leiden niet tot het gewenste resultaat.) Kan De Gemeente Sluis dit probleem, in het “algemeen belang”, aankaarten bij De Provincie?
13. Voorstel tot het plaatsen van een fonteintje in t’Vestje te Oostburg ter voorkoming van botulisme en zuurstoftekort voor de vissen.
14. Kikkers in fontein te Aardenburg: De inwoners van Aardenburg zijn teleurgesteld gezien het feit de kikkers niet net als vroeger het water via hun bek in het bassin “spuwen”. Indien dit op een financieel acceptabele manier te realiseren is vraag ik U alsnog de gepaste stappen te ondernemen teneinde dit weer in de oude toestand terug te brengen; de inwoners zullen U zeer erkentelijk zijn.
 
In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail :