Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersdrempels (07-03-2005) Brief aan het College van de Gemeente Sluis. (Namens VVD/Gemeentebelangen)

Aan            : Het College van de Gemeente Sluis.
Onderwerp : Verkeersdrempels.
Eede, d.d. 07-03-2005,
 
Geachte leden van het College,
 
Geluidsoverlast en trillingsoverlast is een vaak onderschatte bijwerking van de in het kader van “Duurzaam Veilig” aangebrachte obstakels. De psychische belasting van personen en het algemeen welzijn van personen die geconfronteerd worden met een “verkeersdrempel” voor de deur mag niet lichtvaardig ter zijde geschoven worden.
 
Schade die soms na verloop van tijd optreedt aan een in de nabijheid van een “drempel” gelegen woning kan vaak niet verhaald worden omdat men de bewijslast bij het slachtoffer legt. Als men De Gemeente of Het Waterschap, al naar gelang wie verantwoordelijk is voor de “drempel”, aansprakelijk stelt, komt een expert namens die Gemeente of Het Waterschap de schade beoordelen en stelt vast of deze “drempel” de oorzaak zou kunnen zijn van het ontstaan van die schade.
In het geval de expert concludeert dat de burger zich vergist heeft en volgens zijn expertise de schade is voortgevloeid uit een andere oorzaak of oorzaken, komt vervolgens de bewijslast bij die burger te liggen. De getroffene kan vervolgens een seismologisch instituut inschakelen en een contra expertise laten maken (voor eigen rekening) waarna een jarenlang juridisch getouwtrek kan volgen.
 

De bewoners van de Nieuwstraat in Oostburg kunnen hier inmiddels over meepraten. Slapeloze nachten, hun huizen vertonen scheuren, in sommige gevallen tegels die spontaan van de muur vallen. Bij een horecaondernemer sneuvelde kort geleden zelfs een aquarium.

Jarenlang proberen deze zwaar getroffen inwoners reeds tevergeefs gehoor te vinden bij de Gemeente.
Het kan toch niet zo zijn dat bewoners aan de Bredestraat meer rechten hebben, dan bewoners van de Nieuwstraat of elders?
 
Geacht College, wij verzoeken U derhalve, binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek, de problemen in kaart te brengen en passende oplossingen ter instemming aan de Raad voor te leggen.
 
In afwachting van Uw reactie, verblijven wij,

Hoogachtend,


 

VVD/Gemeentebelangen.