Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Veiligheidsrisico's Windmolens (06-02-2005) Suggestie; verzonden aan Actiegroep Hoofdplaat.

Aan            : De Raad van de Gemeente Sluis.

Onderwerp : Veiligheidsrisico’s Windmolens. ( + Bijlagen. )
Hoofdplaat, d.d.
 
Geachte Raadsleden,
 
In ons land is het op veel plaatsen gebruikelijk de toegankelijkheid tot windmolens te beperken om de veiligheid van de burger zo goed mogelijk te kunnen waarborgen en daarmee calamiteiten zoveel mogelijk uit te sluiten.
Gezien het feit dat er tot op heden binnen de Gemeente Sluis drie ernstige incidenten zijn geweest met windmolens, waarbij gelukkig geen slachtoffers te betreuren vielen, vinden wij het dan ook wenselijk dat er m.b.t. de vijf geplaatste turbines in Hoofdplaat beperkende maatregelen genomen worden.
 
De gevaren.
1.     Vastgesteld is dat ’s winters ijsafzetting op rotorbladen met enorme snelheden ( ± 300 km./uur ) kan worden weggeslingerd en tot in de wijde omtrek dodelijk gevaar kan opleveren.
2.     Aangezien een windturbine om technische redenen niet met bliksemafleiders beveiligd kan worden tegen inslag, sneuvelen er jaarlijks wereldwijd enorme aantallen van deze mastodonten met alle gevolgen van dien ( zie bijlage ).
3.     Het gevaar dat afgerukte rotorbladen en compleet omgewaaide turbines kunnen veroorzaken spreekt voor zich ( zie bijlage ).
 

Een meldingsplicht aangaande ongevallen met windturbines bestaat in Nederland niet en dat kan leiden tot een onderschatting van de risico’s.

 

Ik verzoek de Gemeente Sluis derhalve binnen de kortst mogelijke termijn passende maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat argeloze burgers het slachtoffer kunnen worden van hun eigen onwetendheid of onachtzaamheid.

 
In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
 
 
 
 
 
P.S. Indien landbouwers ter plaatse hun land willen bewerken: molens stilzetten.