Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Stookverbod (14-01-2005) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan            : PZC/BN DE STEM. ( Bestemd voor rubriek ingezonden brieven. )

Onderwerp : Stookverbod.
Oostburg, d.d. 14-01-2005,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
In de Wet Milieubeheer is opgenomen dat het verboden is buiten een inrichting afvalstoffen te verbranden in de openlucht.
Mede om de in moeilijkheden verkerende agrarische sector binnen onze Gemeente Sluis enigszins te ontzien en deze niet door het nemen van nieuwe maatregelen nog zwaarder financieel te belasten, had de Raad van de Gemeente Sluis het besluit genomen om soepel om te gaan met het door de overheid aangekondigde stookverbod; dit d.m.v. het verlenen van ontheffingen.

De Provincie Zeeland heeft nu besloten hier een streep door te zetten en alle Zeeuwse Gemeenten te verplichten de regels stringent toe te passen.

                  
Logica?
1.     Aan de ene kant stimuleert de overheid het bijstoken van “biomassa” in elektriciteitscentrales onder het motto “ wat de biomassa tijdens zijn levenscyclus aan CO2 heeft opgenomen komt bij de verbranding weer vrij”; men noemt dit CO2 neutraal. De overheid gaat er dus van uit dat er geen extra CO2 in het milieu terechtkomt. Gemakshalve ziet men de CO2 productie die gepaard gaat met de verwerking en het transport over het hoofd.
2.     Aan de andere kant noemt diezelfde overheid het verstoken van bermmaaisel en snoeihout een bedreiging voor het milieu. Wij burgers en met name de agrarische sector moeten in de toekomst dus kosten gaan maken voor de verwerking en de afvoer van deze “biomassa”.Verwerking en transport meegerekend komt er dan per saldo zonder enige twijfel meer CO2 in het milieu terecht. Snapt U de logica? Ik niet.
 
Hopelijk komt de overheid spoedig tot nieuwe inzichten.
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.     : 0117 452945
Fax.    : 0117 451207

E-mail: