Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Geluidsinstallatie Raadszaal Belfort te Sluis (+Bijlage) (12-03-2004) Brief aan het College van de Gemeente Sluis.

Aan            : Burgemeester en Wethouders van De Gemeente Sluis.
Onderwerp : Geluidsinstallatie Raadszaal Belfort te Sluis. ( + Bijlage. )
Oostburg, d.d. 12-03-2004,
 
Geachte heren,
 
Nadat de Gemeenteraad in meerderheid had besloten dat de geluidsinstallatie in het Belfort niet langer voldeed en vervangen diende te worden werd daarvoor een budget vrijgegeven van € 17.000,--.
Ik vraag me af of men indertijd op de hoogte was van “het waarom” deze installatie niet voldeed, gezien het feit dat de huidige nieuwe installatie hetzelfde euvel vertoont, namelijk rondzingen indien het volume te hoog wordt opgeschroefd, veroorzaakt door interactie tussen luidsprekers en de microfoons.
( Voor toelichting en oplossingen zie bijlage. )
 
Een andere kwestie die mij hogelijk verbaasd is dat pas na het vrijgeven van het budget van € 17.000,-- er door een ambtenaar twee offertes zijn aangevraagd.
Deze ambtenaar heeft in samenspraak besloten op de goedkoopste offerte in te gaan. Na een paar detailwijzigingen is De Gemeente Sluis daarna over gegaan tot aanschaf.
Wie schetst mijn verbazing; uiteindelijk heeft deze installatie inclusief plaatsing en afstelling De Gemeente tot op heden ruim € 30.000,-- gekost.
Ik vermeld hier tot op heden, omdat de Burgemeester tijdens een raadsvergadering heeft aangekondigd dat de installatie misschien met enige geluidsboxen zal worden uitgebreid; daardoor zal het hier niet bij blijven.
 
De kans is aanwezig dat indien U de prijs van de componenten optelt U samen met mij tot de conclusie zult komen dat dit bedrag sterk afwijkt van de uiteindelijk door De Gemeente  betaalde som, hetgeen impliceert dat voor het tot op heden geïnvesteerde bedrag er m.i. door de leverancier een perfect functionerende geluidsinstallatie had kunnen worden opgeleverd. Ik voeg er nog aan toe dat gezien de opstelling er onmogelijk een groot bedrag kan zijn opgegaan aan plaatsingskosten.
Graag zou ik dan ook een financiële specificatie van U ontvangen om één en ander nader te kunnen evalueren.
 
Indien de problemen niet te wijten zijn aan gebruikersfouten ligt de verantwoordelijkheid bij de leverancier en dient deze conform de offerte een geluidsinstallatie op te leveren die voldoet aan de door de Gemeente gestelde eisen, zoniet adviseer ik U deze leverancier onverwijld in gebreke te stellen.
 
In afwachting van Uw antwoord, verblijf ik,
 
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn

 

Bakkersstraat 59

 

4501 RB Oostburg

 

Tel.: +31(0)117452945, Fax.: +31(0)117451207, E-mail: 
  
P.S. In overleg met de notulisten had men er misschien voor kunnen kiezen
       een moderner registratie medium te integreren, hetgeen ten goede had
       kunnen komen aan het gebruiksgemak.