Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Invoeren Commissies (22-10-2004) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad van De Gemeente Sluis.
Onderwerp : Invoeren commissies.
Oostburg, d.d. 22-10-2004,
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Voorstel: 
opnieuw commissies in het leven roepen om een vlottere afhandeling tijdens de Besluitvormende Raadsvergaderingen te bewerkstelligen.
 
3 Commissies :
 
( 1 ) Bestuur en Middelen.
       Omvat: openbare orde en veiligheid, brandweer, algemene juridische zaken, grensoverschrijdende contacten, financiën, communicatie en voorlichting, publiekszaken.
( 2 ) Economie en Beheer.
       Omvat: economie, midden- en kleinbedrijf, werkgelegenheid, marktzaken, toerisme, nutsbedrijven, openbare werken, beheer, onderhoud van groen, riool, wegen en gebouwen, verkeer en vervoer, vastgoed.
( 3 ) Omgeving en Samenleving.
       Omvat: ruimte, bouwen en wonen, stads- en dorpsvernieuwing, milieu, afvalverwerking, energiebeheer, natuur / volksgezondheid, welzijn, accommodaties, opbouwwerk, ouderenzorg, onderwijs, educatie, jeugd en gezinszaken, sociale zaken, maatschappelijke dienstverlening, arbeidsvoorziening, sport, recreatie, kunst en cultuur.
 
Uitkomst commissie : A stuk ( afdoen )
                                    B stuk ( bespreken )
 
Spreekrecht burger integreren in commissievergadering.
De technische vragenbijeenkomst kan hiermee komen te vervallen.
 
Met de invoer van commissies wordt tevens bewerkstelligd dat de coalitie- en oppositiepartijen beide tezelfdertijd over identieke informatie kunnen beschikken. Dit zal een betere besluitvorming in de hand werken en een hoop discussie achteraf voorkomen.
 
Hopende op Uw steun, verblijven wij,
 
Hoogachtend, 
 
VVD/Gemeentebelangen.