Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

UMTS: pas op de plaats gevraagd m.b.t. het plaatsen van GSM antennes. (17-01-2005) Brief aan het College van de Gemeente Sluis. (Namens VVD/Gemeentebelangen)

Aan           : Het College van De Gemeente Sluis.

 

Onderwerp: Pas op de plaats gevraagd m.b.t. het plaatsen van GSM-antennes op

                    scholen, flats, ziekenhuis en verzorgingstehuizen e.d.

 

Eede, d.d. 17-01-2005,

 
 
 

Geacht College,

 

De laatste tijd is er in de media nogal veel aandacht geweest voor de uitkomst van een onderzoek uitgevoerd door TNO ( COFAM-onderzoek ) naar de negatieve effecten van de straling uitgezonden door GSM en UMTS zendmasten.

Professor dr. ir. A.P.M. Zwamborn ( Gezondheidsraad ), professor in elektromagnetische effecten, deed dat onderzoek. Daarvoor dacht hij zelf dat er eigenlijk geen gevolgen zouden zijn door straling van UMTS en GSM-masten. Hij was dus verbaasd dat de respondenten wel degelijk negatief reageerden op de straling.
 

In het programma Twee Vandaag werd deze problematiek uitgebreid behandeld en werden mensen die in flats woonden waarop deze masten waren geplaatst over hun klachten aan het woord gelaten. Zo blijken bewoners van een flat aan het Eurotomplein in Heemskerk veel gezondheidsklachten te hebben, waarbij eveneens sterk vermoed wordt dat die mogelijk verband houden met de 11 masten die bovenop deze flat zijn geplaatst (2). Het programma Zembla besteedde eveneens aandacht aan deze problematiek ( zie bijlage ).

Uit het Duitse Naila onderzoek ( tienjarig, 1994-2004 ), is de voorlopige conclusie dat mensen die binnen een straal van 400 meter van een GSM zendmast wonen driemaal vaker kanker krijgen dan mensen die verder weg wonen. Dit onderzoek is in november 2004 gepubliceerd in het tijdschrift Umwelt-Medizin-Gesellschaft.

Ook de uitkomst van een recent onderzoek in Duitsland ( eveneens november j.l. ) bekend onder de naam "EU Reflex Studie", toont o.a. aan dat GSM en UMTS straling DNA schade veroorzaakt. Er wordt gesproken over mogelijke dubbele DNA breuken waardoor menselijk ( en dus ook dierlijk ) DNA mutaties ondergaat ( 3 ).

 

Minister Brinkhorst heeft onder druk van de Tweede Kamer een onderzoek in opdracht van de overheid bevolen naar de eventuele schadelijke effecten en over ongeveer een jaar worden de uitkomsten daarvan verwacht. Als die uitkomsten de conclusies van het TNO onderzoek ( wat door deskundigen in Twee Vandaag een goed en betrouwbaar onderzoek werd genoemd ) bevestigen, hebben we dus een probleem met die masten die al op flats, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen e.d. zijn geplaatst.

Ondertussen neemt de onrust over mobiele straling alleen maar toe. Wekelijks zijn er voorlichtingsavonden waarbij bewoners hun bezorgdheid uiten over de masten die op hun daken geplaatst worden. Woningcorporatie De Alliantie, met 60.000 woningen de op één na grootste van het land, wacht nieuwe onderzoeken niet af. Daar is inmiddels besloten geen antennes meer toe te staan zolang onduidelijk is of UMTS veilig is.

De komende tijd zullen dergelijke masten echter in een snel tempo over heel Nederland worden geplaatst.

 

Daarom wil ik namens mijn fractie U de volgende vragen stellen:

 
  1. Bent u op de hoogte met de problematiek die speelt rond met name de UMTS masten?
  2. Weet u of en zo ja waar er in de Gemeente Sluis al dergelijke masten zijn geplaatst?
  3. Is er voor plaatsing van deze masten in de Gemeente Sluis een vergunning nodig?
  4. Als er geen vergunning nodig is, overweegt u dan de plaatsing van deze masten vergunningplichtig te maken?
  5. In het programma Twee Vandaag werd geadviseerd alleen tijdelijke vergunningen voor maximaal één jaar te geven, omdat er anders geen mogelijkheid is de masten te laten verwijderen, als uit verder onderzoek de TNO gegevens worden bevestigd. Bent u bereid deze werkwijze toe te gaan passen? ( Dit om schadeclaims bij verplaatsing later te voorkomen. )
  6. Bent u bereid voorlopig de plaatsing van UMTS masten op flats, scholen, ziekenhuis en verzorgingstehuizen tegen te gaan totdat duidelijk is dat er geen enkel nadelig effect is voor de mensen die er onder wonen of werken?
  7. Bent U bereid, in het licht van de gegeven toelichting met bronvermelding, nader te bezien of verplaatsing van reeds geplaatste GSM-masten noodzakelijk c.q. wenselijk is?
 
Naar ons oordeel lijkt voorzichtigheid geboden en hopen wij dat het College deze mening zal onderschrijven.
 
In afwachting van Uw antwoord, verblijven wij.
 
 
 
Hoogachtend,
 
VVD/Gemeentebelangen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting:
 
1)      www.gr.nl
2)      www.heemskerk.nl
3)  www.milieuziektes.nl
 
Bijlage ( a ) Zembla over gevaren mobiel bellen.

Bijlage ( b ) GSM-straling strijdig met de Grondwet?