Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Bio-energie ( Co-vergisting ) (10-01-2005) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis. (Namens VVD/Gemeentebelangen).

Aan             : De Raad van de Gemeente Sluis.

Onderwerp : Bio-energie ( Co-vergisting ). ( + Bijlage. )
Eede, d.d. 10-01-2005,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Het is een algemeen bekend gegeven dat windturbines door een groot deel van de bevolking als bijzonder storend en ongewenst worden ervaren.
Anderzijds dient een Gemeente uiteraard zijn steentje bij te dragen aan het behoud en de verbetering van het leefmilieu en dit niet alleen in ons eigen belang, maar ook in het belang van de vele generaties na ons.
 

Bij deze willen wij graag nog een milieuvriendelijk alternatief onder Uw aandacht brengen; namelijk co-vergisting. Deze vorm van opwekking van “bio-energie” is vele malen efficiënter dan bij een windturbine het geval is en legt in mindere mate beslag op het door ons en toeristen zo geliefde Zeeuws-Vlaamse landschap.

 
Het principe bestaat in hoofdlijnen uit een silo waarin een hermetisch afgesloten tank geplaatst is. In deze tank wordt mest in combinatie met andere plantaardige en/of dierlijke afvalstoffen tot gisting gebracht. Het biogas dat bij dit proces vrijkomt wordt meestal aangewend om ter plaatse een generator aan te drijven waarmee vervolgens warmte en elektriciteit kan worden opgewekt.
De overheid hanteert strenge normen ten aanzien van de samenstelling van zowel de aangewende als de restproducten en oefent hierop een stringente controle uit. Wat de restproducten ( organisch afval ) betreft kan gesteld worden dat deze absoluut geen extra belasting voor het milieu opleveren ten opzichte van het gangbare traject welke deze stoffen plegen te doorlopen. Sterker nog, op het gebied van stankoverlast en bij de opname door agrarische cultuurgewassen wordt een significante winst geboekt. Aan het biogas, dat normalerwijze onbenut onze atmosfeer belast, wordt nu op een milieuverantwoorde manier de voor ons zo broodnodige energie onttrokken.
 
Als laatste willen wij U er op wijzen dat de door de overheid verstrekte subsidiegelden bij co-vergisting installaties meer rendement opleveren dan in het geval van windturbines en deze met name visueel beter in het landschap zijn in te passen.
 

In afwachting van Uw reactie, verblijven wij,

 
 
 
Hoogachtend,
 
VVD/Gemeentebelangen
 
P.S. Binnen onze Gemeente is er reeds een ondernemer bereid gevonden in deze
        technologie te investeren op voorwaarde dat de benodigde vergunningen door de
        overheid ( Gemeente ) verstrekt worden.