Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Fietspad Groede-Oostburg. (31-10-2005) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan           : De Raad van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: Fietspad Groede-Oostburg. (+ Bijlagen).
Oostburg, d.d. 31-10-2005,
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Gedurende ruim twee decennia wachten o.a. inwoners van de kern Groede met smart op de aanleg van een fietspad tussen Groede en Oostburg. Dit zou met name de veiligheid van hun schoolgaande jeugd ten goede komen.
Alle verzoeken ten spijt heeft dat helaas tot op heden nog niet tot het gewenste resultaat mogen leiden.
 
De vroegere Gemeente Oostburg heeft indertijd het nut en de noodzaak van deze gewenste voorziening onderkend. Men is toen over gegaan tot de aankoop (van een gedeelte) van de benodigde gronden en reserveerde geld voor de aanleg. Dit bevestigde Wethouder L.H. Wille (portefeuillehouder verkeer) tijdens het tweejaarlijkse kernbezoek van B. & W. aan Groede d.d. 25-10-2005 j.l., in antwoord op vragen van inwoners. In zijn toelichting noemde de wethouder tevens als voornaamste reden voor het uitblijven van de aanleg van deze voorziening, het toendertijd financieel in gebreke blijven van Het Waterschap.
Wat Wethouder Wille echter verzuimde te vermelden is, dat hij als portefeuillehouder namens de Gemeente Sluis, in het Bestuurlijk Overleg “Duurzaam Veilig” met de andere betrokken partijen is overeengekomen, dat er niet langer “nut en noodzaak” bestaat voor de aanleg van dit fietspad (zie bijlage).
 
Gemeenteraadsleden; in de bijlage wordt verwezen naar een verkeerskundig onderzoek waaruit zou blijken dat verkeersintensiteiten en ongevallencijfers geen verkeerskundige noodzaak aantonen voor de aanleg van een fietspad.
Sedert een “soortgelijk onderzoek” heeft aangetoond dat er nut en noodzaak bestond voor de aanleg van de Betuwelijn, lijkt mij enige terughoudendheid met het hanteren van dergelijke rapporten als richtlijn, op zijn plaats.
 
Ik spreek bij deze dan ook de hoop uit, dat U als beleidsverantwoordelijk orgaan, zich unaniem zult inzetten voor de realisatie van deze voorziening en niet zult wachten tot ongevallenstatistieken de noodzaak gaan aantonen.
 
In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,
 
Hoogachtend,
 
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,
Tel.: 0117 452945, Fax.: 0117 451207, E-mail: fbabijn@planet.nl