Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Bijlage: De MUG-Helikopter Brugge. (03-11-2004)

De MUG-Helikopter
 
Dr. Nicolas Müller, Dr. Patrick Martens, Dr. Eric Gheeraert

     Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening
     Ruddershove 10
     B-8000 Brugge - België
     tel: +/32/50/452152
     fax: +/32/50/452192
     e-mail: nicolas.muller
-----------------------------------------------
De dringende medische hulpverlening heeft in de eerste plaats als doel aandoeningen die levensbedreigend zijn te behandelen. Deze levensbedreigende aandoeningen kunnen het gevolg zijn van zowel ongevallen als ziektetoestanden. De omstandigheden waarbij één of meerdere vitale functies (ademhaling, bloedsomloop en bewustzijn) verstoord zijn of volledig uitvallen zijn levensbedreigend. In deze omstandigheden moet zo snel mogelijk gespecialiseerde hulp geboden worden.
 
De ervaring leert dat zulke dringende toestanden gemiddeld meer dan één maal per 50.000 inwoners per dag optreden.
 
Waar historisch gezien bij het ontstaan van de dringende geneeskundige hulpverlening alles gebaseerd was op het zo snel mogelijk vervoeren van het slachtoffer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis (het zogenaamde “scoop and run” principe) is de laatste decennia de nadruk gelegd op het zo snel mogelijk ter plaatse brengen van hoog gespecialiseerde hulp bij het slachtoffer. De hierdoor geboekte tijdwinst bij de behandeling van levensbedreigende toestanden heeft een gunstige invloed op de overlevingskans.
 
Tegenwoordig bestaan er over heel het land gespreid MUG-ploegen (Mobiele Urgentiegroepen). Zij vertrekken vanuit een ziekenhuis, dit in tegenstelling tot de ziekenwagens behorende tot het 100-systeem die hun standplaats in brandweerkazernes hebben. De MUG-ploegen verplaatsen zich met een prioritair voertuig. De Engelstalige benaming MICU (Mobile Intensive Care Unit) omschrijft het best zijn doelstellingen. De bemanning bestaat uit een verpleegkundige en een arts, beiden gespecialiseerd in het opvangen van levensbedreigende aandoeningen bij zowel de neonaat als de eeuweling. De uitrusting van een MUG-voertuig bestaat uit alle medisch materiaal noodzakelijk voor de behandeling van die levensbedreigende aandoeningen. Naast een uitgebreide medicatiekoffer is alle materiaal aan boord voor kunstmatige beademing en elektrische defibrillatie. Het is niet geschikt om een patiënt te vervoeren. Na de behandeling ter plaatse wordt het slachtoffer onder medische begeleiding met een ziekenwagen naar het voor zijn aandoening dichtstbijzijnde en best geschikte ziekenhuis vervoerd.
 
Er wordt geprobeerd de interventietijd van een MUG onder de 15 minuten na de oproep te houden. Dit is weliswaar niet overal mogelijk. De oorzaken zijn te zoeken zowel in de geografische spreiding van de ziekenhuizen, de bevolkingsdichtheid als de steeds groeiende drukte op ons wegennet. De gemiddelde snelheid van een MUG-voertuig wordt geschat op 60 km/u of 1 km/min.
 
Moderne technologieën bieden ons echter een vervoermiddel dat snel en soepel is. De helikopter is een uitstekend werkpaard en heeft zijn efficiëntie in de onze buurlanden reeds lang aangetoond (Frankrijk, Duitsland). Het kan rechtlijnig en ongehinderd zijn doel bereiken. De MUG-Helikopter West-Vlaanderen met basis op de spoedgevallendienst van het AZ St. Jan te Brugge doet sinds 1986 reeds ononderbroken dienst als MUG via de lucht.
 
Reeds in 1973 werden in Brugge testen uitgevoerd met de steun van het Licht Vliegwezen van het Belgisch Leger. Vanaf 1974 werd op verzoek van het Mini-sterie van Volksgezondheid deze medische dienst verzekerd door “Heli-Hulp”, een dienst van de Civiele Bescherming bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze dienst die slechts op onregelmatige basis beschikbaar was, werd echter in 1986 onderbroken. Gezien deze onderbreking een evidente achteruitgang betekende voor de Dringende Geneeskundige Hulpverlening, besliste het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (vzw) te Brugge in overleg met de plaatselijke autoriteiten zelf over te gaan tot de exploitatie van een helikopter. Sinds 1986 wordt de MUG-helikopter ononderbroken uitgebaat door het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening te Brugge en dit op zelfstandige basis. Sinds 1998 is de MUG-helikopter West-Vlaanderen met basis te Brugge als enige helikopter in België erkend als 100-voertuig.
 
De MUG-helikopter met basis te Brugge heeft een permanente beschikbaarheid tussen zonsopgang en zonsondergang. Er werd gekozen voor een relatief klein toestel met uitermate gunstige karakteristieken voor het landen in onze interventiezone. De starttijd van onze tweemotorige Ecureuil AS 355-F1 met kenteken OO-HSB ligt rond de 4 minuten na de oproep vanuit het hulpcentrum 100. De gemiddelde snelheid via de lucht bedraagt 3 km/min en er wordt 1 minuut gerekend om te landen. Een kleine berekening leert ons dat een afstand van tien kilometer vogelvlucht sneller via de lucht wordt overbrugd. De 5 piloten en 2 technici, nodig voor het operationeel houden van de helikopter, hebben een jarenlange ervaring.

Vertrekkend vanuit zijn basis te Brugge, kan de MUG-helikopter binnen de 15 minuten landen in heel West-Vlaanderen, een heel stuk van Oost-Vlaanderen en Zeeland (Nederland). De MUG-helikopter wordt trouwens regelmatig grensoverschreidend ingezet. De MUG-helikopter wordt steeds via het Hulpcentrum 100 uitgestuurd. De werking ervan is zodanig gecoördineerd dat de meest geschikte groep zo snel mogelijk ter plaatse kan komen. De MUG-helikopter vervangt echter geenszins de hulp langs de weg. Vooral in de meer landelijke en verafgelegen locaties treedt onze MUG-helikopter als primaire MUG op. In andere delen doet de MUG-helikopter vooral dienst als tweede MUG, dit wanneer de MUG van de streek reeds een opdracht te vervullen heeft of wanneer door de aard van het gebeuren of het aantal slachtoffers een tweede MUG noodzakelijk is. De patiënten worden steeds naar het meest geschikte dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht (zoals iedere MUG-ploeg die via de weg opereert ook dient te doen). Het is een fabel te geloven dat ieder slachtoffer dat per helikopter vervoerd wordt steeds naar het ziekenhuis van zijn basis wordt vervoerd. De MUG-helikopter is uiteraard eveneens ingeschakeld in het rampenplan.
 
De MUG-helikopter die identiek dezelfde medische uitrusting heeft als een MUG-voertuig, kan één patiënt vervoeren zowel in liggende als in halfzittende houding. De bemanning bestaat uit één ervaren piloot, een verpleegkundige en een geneesheer anesthesist-urgentiearts. Kunstmatige beademing en hoog gespecialiseerde bewaking van het slachtoffer tijdens transport gebeuren probleemloos. Naast de basisuitrusting die iedere MUG met zich meedraagt heeft de MUG-helikopter extra medisch materiaal aan boord om vlot te kunnen ingezet worden bij rampen. In geval van ramp doet het toestel zowel dienst als luchtambulance als als voertuig voor het snel en gemakkelijk aanvoeren van medisch materiaal en medisch ploegen naar de rampplaats.
 
De MUG-helikopter verricht naast zijn primaire MUG-interventies eveneens secundaire of interhospitaal transporten voor zwaar zieke patiënten tussen de ziekenhuizen binnen de regio. Hij kan eventueel ook ingezet worden buiten zijn interventiezone.
 
Het aantal interventies op jaarbasis bedraagt ruim 700 zendingen per jaar waarvan ongeveer 80% primaire interventies en 20% interhospitaal transporten. Overigens neemt de MUG-helikopter ook deel aan enkele oefeningen en demonstraties per jaar, dit steeds bij brandweerkorpsen en andere organisaties die instaan voor de Dringende Geneeskundige Hulp. Hierbij wordt tijdens deze evenementen steeds gelet op de permanente beschikbaarheid van de MUG-helikopter.

De jaarlijkse kostprijs voor de uitbating van de MUG-helikopter wordt geraamd op ongeveer 450.000 Euro. Er is geen enkele steun van de Staat. De kostprijs kan en mag zeker niet verhaald worden op de vervoerde patiënten aan wie hetzelfde tarief van het ambulancevervoer via de weg wordt aangerekend. De financiering gebeurt door een belangrijke bijdrage van de provincie West-Vlaanderen. Vele gemeentebesturen uit West-Vlaanderen en een 10-tal Oostvlaamse gemeenten leveren een jaarlijkse toelage in verhouding tot hun aantal inwoners. Hoewel wij aan éénieder 25 Eurocent vragen, bedraagt  de gemiddelde toelage per inwoner slechts 15 Eurocent met uitersten tussen 2 en 25 Eurocent per inwoner. Verder dient beroep gedaan te worden over zowel grote als kleine sponsoren om het jaarlijks budget sluitend te krijgen. Onze actieradius dekt ongeveer 2 miljoen mensen. Indien iedere inwoner ons een milde steun van 0,25 Euro per jaar zou schenken, kunnen wij de MUG-helikopter probleemloos in de lucht houden. De kostprijs van de MUG-helikopter is elk geval bescheiden wanneer het levensreddend rendement in overweging wordt genomen. Andere vergelijkbare initiatieven zijn steeds duurder.
 
Het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening te Brugge heeft de morele plicht om de MUG-helikopter dagelijks ter beschikking te houden van zijn eigen bevolking voor snelle en hooggespecialiseerde dringende medische hulp. Het gaat er prat op dit sinds 1986 ononderbroken te kunnen doen.
 

 
 
 
MUG-helikopter - technische fiche
 
Toestel:       Ecureuil AS 355-F1
                   Twin engine
                   Registratienummer: OO-HSB
 
Technische gegevens:  Starttijd:   minder dan 4 minuten
                                  Snelheid:  3.0 km/min
                                  Landing:  1 minuut
                                  Brandstofreserve:    3 uur
                                                                Meer dan 650 km
 
Basis:          Spoedgevallendienst AZ St. Jan van het OCMW
                   Ruddershove 10
                   B-8000 Brugge
 
Oproep:      primair:            via 100-systeem
                   secundair:        tel basis: +/32/50/452152
                                          tel spoedgevallen: +/32/50/452000
 
Kostprijs:    primair:            identiek tarief als via de weg
                   secundair:        volgens prijsofferte
 
 
------------------------------------