Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verzoek om bijdrage Traumahelikopter Brugge (BE) (03-11-2004) Brief aan Minister van V.W.S. Drs. J.F. Hoogervorst. (Namens VVD/Gemeentebelangen)

Aan            : Minister van V.W.S. Drs. J.F. Hoogervorst.

Onderwerp : Bijdrage Traumahelikopter Brugge ( BE ). ( M.U.G. )

                                         , d.d. 03-11-2004,

 

Weledelgestrenge Minister Hoogervorst,

      Zeeland kan een eigen traumahelikopter krijgen voor snel vervoer van patiënten voor wie elke seconde telt. Als de ziekenhuizen samenwerken is die helikopter binnen bereik, stelt de Commissie Vierhout.

Met de Medical Air Assistence van de ANWB zijn al gesprekken gaande, vermelde commissievoorzitter Vierhout. Zo’n traumahelikopter moet komen te staan bij een van de ziekenhuizen met een spoedeisende hulpvoorziening of het toekomstig topklinisch centrum. De Regionale Ambulance Voorziening Zeeland kan als trekker fungeren, vindt de commissie. Noord- en Midden-Zeeland kan nu beschikken over de helikopter van het Traumacentrum bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, maar die is beperkt inzetbaar voor de provincie. Samenwerking met het Traumacentrum en de Brugse ( BE ) helidienst, waarmee in Zeeuws-Vlaanderen gevlogen wordt, blijft aan te bevelen, zo stelt het rapport.

( Bron: Provinciale Zeeuwse Courant oktober 2004. )

 

Nederland telt vier trauma helikopter centra. De overheid trekt hier jaarlijks een bedrag van ongeveer 4,54 miljoen euro voor uit; dit bedrag is niet kostendekkend en dient telkens aangevuld te worden.

Met het opzetten van een nieuw trauma heli centrum is in eerste instantie uiteraard een nog veel grotere som gemoeid dan alleen de jaarlijkse exploitatielasten. De conclusie van de Commissie Vierhout, om de voorkeur te geven aan het blijven samenwerken met de Mobiele Urgentie Groep (M.U.G.) Brugge, ligt dus voor de hand.

Er wordt echter één belangrijk detail over het hoofd gezien, namelijk dat de Nederlandse overheid verzuimt een kostendekkende bijdrage te leveren voor de bewezen diensten. Een misverstand is dat de zorgverzekeraar per inzet alle kosten dekt ( zie bijlage ).

Argument “het is niet onze taak een kostendekkende financiële bijdrage te leveren” wordt door alle betrokken partijen gehanteerd. ( Gemeenten, Provincie, Het Rijk en de zorgverzekeraars.)  N.B. De MUG Brugge is een Vereniging Zonder Winstoogmerk (V.Z.W.) en geen officiële overheidsinstelling; zij dienen dus zelfstandig hun financiering te regelen.

Een paar van de betrokken gemeenten, Hulst, Terneuzen en Sluis, doneren jaarlijks gezamenlijk ± € 15.500,--. De RABO-BANK Sluis draagt, ingegaan 2003, gedurende drie jaar € 45.000,-- per jaar bij; dit betreft dus geen structurele bijdrage en is louter en alleen gebaseerd op goodwill.

 

In het verleden zijn er toezeggingen gedaan ( zie bijlage ) en mede de conclusies van de Commissie Vierhout in acht nemende, is o.i. de tijd nu aangebroken deze gestand te doen en daarmee niet langer in gebreke te blijven. We dienen er zorg voor te dragen dat deze service, geleverd door onze zuiderburen, ook in de toekomst voor ons allen gewaarborgd blijft.

Wij richten bij deze dan ook het klemmende verzoek aan U om één en ander te analyseren en vervolgens de nodige stappen te ondernemen.

 

Hopende op een daadkrachtig optreden Uwerzijds, verblijven wij,

 

Met de meeste hoogachting,

VVD/Gemeentebelangen, Gemeente Sluis ( Zeeland ),