Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Fran├žois Babijn.


Profiel:

Naam: François Babijn. Provinciaal Statenlid en tevens Statenfractievoorzitter PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) (Provincie Zeeland), Provinciaal Commissielid Statencommissie Economie, Lid Steunfractie van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) in de Eerste Kamer der Staten-Generaal (voorheen OSF), Voormalig Hoofdingeland Waterschap Zeeuws-Vlaanderen en voormalig Vice-voorzitter Commissie Waterbeheer, (Medeoprichter en lid van het (voormalig) ZeeuwsVlaamsProtest). Raadslid namens Lijst Babijn (gemeente Sluis). Voormalig wethouder namens Lijst Babijn (gemeente Sluis).

Geboortedatum: 27-03-1961.
Woonplaats: Oostburg (Gemeente Sluis).

 

Hobby’s: schaken, fotograferen, rozen, wandelen, fietsen.

Motivatie: wil het ‘Algemeen Belang’ dienen.

Ambieer: zetel in Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Rekent op: Ik hoop bestuurlijk nog wat hoger op te kunnen klimmen door hard te blijven werken en ga door op de ingeslagen weg!

Zwakke punten: ben ongeduldig, wil soms te snel resultaat zien.

Sterke punten: grote mate van dossierkennis, netwerk van contacten in diverse geledingen, altijd aanspreekbaar.

Grootste ergernissen: het korten van ouderen en kwetsbaren binnen onze samenleving (voedselbanken), gedogen van drugs, bureaucratie.

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.: 0117 452945

Fax : 

E-mail: info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl


Punten van zorg: kustverdediging, toepassing Wet Maatschappelijke Ondersteuning, werkgelegenheid, gezondheidszorg, grensoverschrijdende samenwerking, toekomst agrarische sector.

Resultaten en inspanningen: Heb o.a. bijdrage geleverd aan: behoud Traumahelikopter Brugge. Bijdrage geleverd aan aanpassing huidige jachtwet, in belang van het behoud van de fauna. In 2002 heb ik campagne gevoerd om “Draadloos Internet” (wireless fidelity) onder de aandacht te brengen, teneinde burgers in “onrendabel buitengebied” de beschikking te geven over mogelijkheden waar m.i. iedereen recht op heeft. (Draadloos Open Zeeland heeft voortgeborduurd op dit initiatief). Heb o.a. gemeente Sluis gewaarschuwd inzake Euregiotuinen, Groede Podium en Parkeeronthaalkamers. I.s.m. Raadslid Freeke (L.C.F. Terneuzen) plannen van Burgemeester Lonink m.b.t. derde koffieshop in de grensstreek getorpedeerd. Campagne gevoerd tegen windmolens (plaatselijk: Sluis, Terneuzen Provinciaal en landelijk). Heb in het belang van de verkeersveiligheid 'handsfree bellen' op de fiets aangekaart bij Tweede Kamer. Heb actie ondernomen tegen de aanleg van Staats-Spaanse Linies en het herstel van cultuurhistorische dijken (geldverkwisting en horizonvervuiling). Heb bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het fietspad 'Groede-Oostburg'. Voer plaatselijk, provinciaal en landelijk actie tegen ontpoldering.
Eenieder die bij mij een persoonlijk, of een probleem dat ‘het algemeen belang' aangaat aankaart, probeer ik immer met raad en daad terzijde te staan.


Activiteiten: In mijn streven iets voor onze gemeenschap te kunnen betekenen heb ik de afgelopen jaren mensen bijgestaan, kritiek geuit, misstanden aan de kaak gesteld en mij steeds voor de volle 100% ingezet (zie rubriek ingezonden stukken). Teneinde goed geïnformeerd te zijn, mijn stukken goed te kunnen onderbouwen en kritiek te funderen, heb ik zelden een vergadering of bijeenkomst gemist. Lees Raadsstukken, Provinciale stukken, Eerste Kamerstukken en aanverwante zaken. Draag ideeën en suggesties aan, zowel plaatselijk provinciaal als landelijk. Doe research m.b.t. bepaalde thema’s, uit eigener beweging, of op verzoek van anderen.
Schrijf stukken voor partijen, ingezonden brieven aan de krant en spreek soms in tijdens het populaire radioprogramma 'zegt U het maar' van Omroep Zeeland.
Bevorder communicatie en uitwisseling tussen burger en politiek.

Toekomstvisie: Zet me in om in de toekomst samen met gelijkgezinden de volgende doelen te bereiken:

Wil verkwisting van gemeenschapsgelden voorkomen. Tegenhouden van meerdaagse megafestivals (127DB) in Regiopark Oostburg (voormalige Euregiotuinen).  Huisartsenpost (HAP) in Oostburg moet ook ’s nachts weer geopend zijn.

Voorkomen van aanleg van zogenaamde “onthaalparkings”. Deze parkings zijn volkomen overbodig; er kan, indien gewenst, worden volstaan met het plaatsen van openbare toiletten bij bestaande parkings.

Ouderen en kwetsbaren aanvaardbare levenskwaliteit bieden. (Toegankelijkheid waarborgen voor mensen met een functiebeperking.) Meer aandacht voor de minima.

Communicatie bevorderen om de in de samenleving aanwezige expertise beter te benutten teneinde de besluitvorming te optimaliseren (Dualisme).

Infrastructuur wegennet Zeeland “normaliseren”, om het aantal verkeersslachtoffers dat de laatste jaren een wisselend beeld laat zien, terug te dringen. (Belijning, onlogische voorrangswijzigingen, uitgefreesde zijkanten, hindernissen e.d)

Noodlijdende agrarische sector daar waar mogelijk bijstaan in de strijd tegen onlogische beperkingen die doorlopend worden opgelegd (o.a. stikstofregels etc.). GEEN ONTPOLDERING! 

Groene energie: geen windmolens ook niet van 15 meter hoog, maar waterkracht en restwarmte industrie benutten, aardwarmte, zonneenergie (op daken), osmose, onderzoek naar haalbaarheid thoriumcentrales en alles uiteraard i.c.m. energiebesparingsmogelijkheden (o.a. isolatie) stimuleren en niet van het gas af, omdat we die gasleidingen later nog nodig hebben voor het transport van Waterstofgas of Groen gas.

Grensoverschrijdende samenwerking met name op het gebied van gezondheidszorg verder stimuleren en optimaliseren. (Bij ongeval naar dichtstbijzijnde voldoende uitgerust hospitaal). Geen fusering toestaan tussen onze Zeeuwse ziekenhuizen (wel intensieve samenwerking). Behoud ziekenhuis kern Oostburg.

Peiten voor gratis doortocht Westerscheldetunnel (WST) voor Nederlands kenteken, om zodoende een bredere basis voor werkgelegenheid en vestiging nieuwe inwoners te scheppen. N.B. Waarom alleen gratis doortocht WST voor Nederlands kenteken?
Zo voorkom je aanzuigende werking vrachtverkeer uit de richting Antwerpen, voorkom je toename uitstoot schadelijke stoffen, waardoor bouwprojecten weer stopgezet zouden kunnen worden.
Voorkom je toename ongevallen op dit traject en in de tunnel.
Zo behoud je financiering voor de Sluiskiltunnel.

De Traumahelikopter uit Brugge (BE) moet overdag voor Zeeuws-Vlaanderen weer op de eerste plaats komen, met als back-up de traumahelikopter uit Rotterdam.

Aanrijtijden brandweer mogen niet worden "opgerekt"; in geval van nood is iedere seconde van levensbelang!

Veiligheid van ons dijkenbestand is een prioriteit. (Zeeland behoort tot de zwakste schakels.) NIET ONTPOLDEREN!

Drugs: geen coffeeshops binnen onze gemeente Sluis. Drugsaanpak in overleg met gemeenten (grensoverschrijdend) aanpakken. Nul tolerantie!

Waarom in de politiek?

Vroeger behoorde ik net als velen tot de grote groep ontevredenen die zich op verjaardagen en in het openbaar beklaagt over de gang van zaken en het allemaal veel beter denkt te weten en te kunnen. Ik wilde het niet bij woorden alleen laten, maar om zetten in daden. Kortom inzet voor de samenleving en opkomen voor “Het Algemeen Belang”.
Na de verloren gemeenteraadsverkiezingen van 2006 ging ik niet bij de pakken neerzitten. Mede gemotiveerd door het grote aantal voorkeurstemmen, heb ik kosten nog moeite gespaard om (dossier)kennis te verwerven en politieke ervaring op te doen en dat heeft o.a. uiteindelijk op
 3 maart 2010 twee zetels in de gemeenteraad van Sluis opgeleverd.


Tot slot:

Het is een illusie dat een éénling alles kan oplossen. Afgelopen jaren heb ik echter wel geconstateerd dat ideeën en suggesties, mits goed getimed en aan de juiste persoon of partij geadresseerd, een positieve uitwerking kunnen hebben. Tevens ben ik ervan overtuigd geraakt dat ik niet alleen sta en er meer gelijkgezinden zijn die het goed met ons voor hebben. In alle bescheidenheid ga ik ervan uit dat wij samen wellicht een positieve bijdrage kunnen leveren in ons streven naar een betere samenleving. Voorwaarde is echter dat u er ook zo over denkt en ondergetekende uw vertrouwen schenkt.


Hoogachtend,

 

François Babijn
Bakkersstraat 59

4501RB Oostburg

Tel.       : 0117 452945

E-mail  : info@lijstbabijn.nl
E
-mail  : francois.babijn@zeeland.nl

Website: www.lijstbabijn.nl

Website: www.partijvoorzeeland.nl