Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Speerpunten Partijprogramma Lijst Babijn (2022 - 2026)

SAMEN MET
LIJST  BABIJN
Speerpunten Partijprogramma 2022 – 2026
 
1.   Veiligheid.
2.   Blijven luisteren naar en opkomen voor onze inwoners.

3.   Kritisch meekijken en zoeken naar de meest optimale besteding van
      gemeenschapsgelden.
4.   Geen slecht onderbouwde plannen voor Oostburg goedkeuren (Vitaal
      West-Zeeuws-Vlaanderen).
5.   Wij willen dat de huisartsenpost (HAP) in Oostburg ook ’s nachts
      geopend is.
6.   Wij streven ernaar om in alle kernen woningbouw mogelijk te maken.  
      Tevens willen wij het tekort aan huur- en koopwoningen proberen te
      ondervangen door het bewerkstelligen van toestemming voor
      permanente bewoning van vakantie/recreatieparken.
7.  Stop op meerdaagse megafestivals (127DB) in Regiopark Oostburg  
     (voormalige Euregiotuinen).
8.  Geen overbodige uitzicht verstorende voetgangersbrug over Damse
     vaart t.h.v. kern Sluis aanleggen.
9.  Verbeteren vestigings- en verblijfsklimaat voor ondernemers en  
     inwoners.
10. Geen ontpoldering, geen windturbines, geen grootschalige zonneparken
      op goede landbouwgrond maar zonnepanelen op daken, geen
      fantasiedijken en Staats-Spaanse linies.
11. Er voor zorgen dat de natuur toegankelijk is voor mensen.
12. Inzetten op een blijvend sociaal Sluis.
13. Het op orde brengen van wegen, riolering, verlichting en openbaar  
      groen (stoppen met kaalslag!).   
14. Behoud volwaardig Voortgezet Onderwijs.
15. Streven naar gratis Westerscheldetunnel voor Nederlands kenteken.
16. Behoud serviceniveau (afvaarten) Fiets-Voetveer.
17. Samenwerking met andere gemeenten (ook grensoverschrijdend) en het
      Waterschap intensiveren.
18. Geen coffeeshops toestaan binnen onze gemeente 
      en overlast bestrijden.
19. Gemeentelasten zo laag mogelijk houden.
 
N.B. Besluiten worden bij ‘Lijst Babijn’ genomen op basis van feitelijk onderbouwde argumenten en niet op basis van emoties.