Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Partijprogramma Lijst Babijn. (2022 - 2026)

SAMEN MET

 LIJST  BABIJN

Partijprogramma Lijst Babijn. (2022 - 2026)
  

Inleiding
 
Lijst Babijn wil met uw steun een gezond financieel en realistisch beleid nastreven. Lijst Babijn is er voor iedereen, jong, oud, sterk, zwak, particulier en ondernemer. Lijst Babijn wil dat de gemeente Sluis de tering naar de nering zet, zoals dat ook binnen het gezin of een organisatie gebruikelijk is.
Lijst Babijn wil een mogelijk aanspreekpunt blijven vormen en tevens als doorgeefluik fungeren om wensen, vragen, klachten en ideeën op de daarvoor aangewezen plaatsen te doen toekomen.
Onafhankelijk stelt Lijst Babijn het ‘Algemeen Belang’ voorop en weet zich provinciaal gesteund door de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) en landelijk gesteund door de fractie van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) in de Eerste Kamer der Staten-Generaal).
 
Actief wil Lijst Babijn samen met gelijkgezinden een aanvaardbare samenleving nastreven waar een menswaardig bestaan op de voorgrond staat.
 
                     ================================
 
Algemeen Bestuur c.a.
 
De kaders m.b.t. de projectorganisatie die is opgezet t.b.v. de “grote projecten” dienen nog scherper te worden aangegeven en het geheel dient binnen aanvaardbare proporties te worden teruggebracht, om met name forse kostenoverschrijdingen te voorkomen.
Naar de mening van Lijst Babijn is er alleen ruimte voor nieuw beleid indien er een gedegen dekking voor is. Wij geven geen geld uit dat er niet is!
Lijst Babijn wil (grensoverschrijdende) samenwerking met andere gemeenten, het Waterschap en ook andere partijen stimuleren.
 
 
Openbare Orde en Veiligheid
 
·        Wij willen het huidige beleid handhaven, d.w.z. geen coffeeshops toestaan binnen onze gemeente en overlast bestrijden, in overleg met onze buurgemeenten, ook onze Belgische (grensoverschrijdend aanpakken dus).
 
Veiligheid en rechtsorde optimaliseren
·        Voor Lijst Babijn staat veiligheid voorop, is ontpoldering ook mede daardoor onbespreekbaar en dienen er op Europees niveau binnen het kortst mogelijke tijdsbestek grensoverschrijdende afspraken te worden gemaakt m.b.t. de kustverdediging. Dit ter voorkoming dat ons gebied bij calamiteiten via de achterdeur onder water loopt.
·        Aanrijtijden brandweer mogen, naar onze mening, niet worden “verruimd/opgerekt”; in geval van calamiteiten telt iedere seconde!
·        Politie dient beter “bereikbaar” te zijn voor de burger. Lijst Babijn vindt het wenselijk dat er door de gemeente in overleg wordt getreden met de politie om te kijken of er mogelijkheden zijn om de openingsuren te verruimen.
 
Toerisme en Recreatie
·        Ten behoeve van met name het toerisme, een doelgroep die we dienen te koesteren, lijkt het wenselijk, om naar voorbeeld van de kustgemeenten die aan ons grenzen (en kustgemeenten in het algemeen), gedurende een bepaald aantal maanden stranddelen aan te wijzen die hondenvrij zijn. Op deze wijze kan iedereen genieten van zijn of haar vakantie zonder elkaar tot last te zijn.
·        Toeristenbelasting: voorlopig niet verder laten stijgen (zonder oormerk) om onszelf niet uit de markt te prijzen.
·        Financieel onderbouwde initiatieven op het gebied van “elk weer c.q. slecht weer voorziening”, welke landschappelijk ingepast kunnen worden en geen overlast geven, zullen wij steunen.
·        De aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen moet verder worden gestimuleerd.
·        Staats-Spaanse Linies en fantasiedijken NEE! Ze werden en worden aangelegd met vervuilde grond, zijn geen toeristische trekkers en het betreft o.i. een verkwisting van gemeenschapsgeld.
·        Indien er een initiatief komt om een discotheek te vestigen binnen onze gemeente zullen wij daar op een positieve wijze mee omgaan.
 
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
·       Het streven is naar een volledige ontsluiting van ons gebied d.m.v. een adequate infrastructuur.
·       In overleg proberen om de infrastructuur van het wegennet in Zeeuws-Vlaanderen te “normaliseren”, om het aantal vermijdbare verkeersslachtoffers dat de laatste jaren een wisselend beeld te zien geeft, terug te dringen. (Belijning, uitgefreesde zijkanten, hindernissen e.d.)
·       Geen afwaardering van 80-kilometer- naar 60-kilometerwegen.
·       Betere bebording van toegestane snelheden buiten de bebouwde kom. Buitenlandse chauffeurs zijn immers niet gewend om met ons wegbeeld (Essentiële Herkenbaarheidskenmerken) de maximale snelheid te bepalen.
·       Vasthouden aan gratis parkeren langs de kust gedurende de wintermaanden.
·       Aanleg camperparkeerplaatsen stimuleren.
·       Nooit meer zogenaamde ‘Onthaalparkings’ aanleggen. De aanleg van dergelijke parkings is een verkwisting van gemeenschapsgeld en totaal overbodig. De huidige parkeerplaatsen zijn slechts een paar dagen in het jaar volledig bezet. Het plaatsen van simpele toiletvoorzieningen bij bestaande grote parkings zou o.i. wel in een behoefte kunnen voorzien.
·       Behoud serviceniveau (afvaarten) Fiets-Voetveer.
·       De Tunnel en de Fiets-voetveer tarieven zijn hoog. Het feit dat wij als Zeeuws-Vlaming moeten betalen om ons eigen land te bezoeken is op zich eigenlijk onbegrijpelijk. Woon- werkverkeer wordt mede hierdoor ontmoedigd en leidt tot leegloop. Tevens vormen infrastructuur en tunneltarieven, een drempel voor mensen van buitenaf om zich hier te vestigen.
Wij blijven streven naar, enerzijds verbetering van grensoverschrijdende arbeidsvoorwaarden m.b.t. België en tevens het schrappen van de tolkosten voor de Westerscheldetunnel voor Nederlands kenteken en streven naar zo laag mogelijke Fiets-Voetveer tarieven, om zodoende een bredere basis voor werkgelegenheid te scheppen. N.B. Waarom alleen gratis doortocht WST voor Nederlands kenteken?
Zo voorkom je aanzuigende werking vrachtverkeer uit de richting Antwerpen, voorkom je toename uitstoot schadelijke stoffen, waardoor bouwprojecten weer stopgezet zouden kunnen worden.
Voorkom je toename ongevallen op dit traject en in de tunnel.
Zo behoud je financiering voor de Sluiskiltunnel.
·       Een uitzonderingspositie voor Zeeuws-Vlamingen bedingen mocht België de invoering van het tolvignet doorzetten.
·       Gratis openbaar vervoer voor senioren in de daluren. (De gemeente Sluis is de op één na meest vergrijsde gemeente van Nederland.) Daarmee haal je een groot aantal ouderen uit hun isolement (de plaatselijke economie zal hier o.i. ook van meeprofiteren).
·       Hard maken voor behoud NS station te Vlissingen teneinde deze verbinding met de rest van ons land in stand te houden.
 
Openbare Werken
·        Al jaren worden gemeentelijke wegen (achterpaden), trottoirs en groen verwaarloosd door de inkrimping van het budget. Burgers klagen steen en been. Ter voorkoming dat er hierdoor ongelukken gaan ontstaan moet er o.i. een inhaalslag worden gemaakt. Laat Dorps- en Stadsraden meewerken aan een beleidsplan m.b.t. urgentiebepaling. Financiële haalbaarheid blijft echter een kernpunt.
·        Stoppen met kaalslag openbaar groen; bomen en struiken kappen en vervolgens gras inzaaien wat 35 keer per jaar moet worden gemaaid, levert geen besparing op en gaat ten koste van de leefbaarheid!
·        Is uitbesteden i.c.m. concentratie op drie gemeentewerkplaatsen, zoals nu is toegepast, uiteindelijk goedkoper en efficiënter?
 
Economie
·       Bureaucratie dient tot een minimum te worden beperkt; wij blijven streven naar vermindering van regels en proberen, voor zover binnen onze macht, te voorkomen dat er zinloze regelgeving bijkomt.
·       Er is een belangrijke taak weggelegd voor de gemeente om bedrijven die interesse tonen om zich hier te vestigen en bedrijven die hier reeds gevestigd zijn, optimaal te begeleiden, teneinde te voorkomen dat bedrijven naar het buitenland verdwijnen. Beter ondernemersklimaat scheppen in overleg met de ondernemers.
·       Beleid ten aanzien van het verstrekken van vergunningen optimaliseren. Indien mogelijk bouwvergunning ‘all in’ realiseren. Meer transparantie geven inzake verstrekken van vergunningen, doormiddel van een openbaar toegankelijk volgsysteem.
·       Als bedrijven met innovatieve oplossingen komen dit aanmoedigen en regelgeving en beleid daar op aanpassen.
·       Mogelijkheden m.b.t. afschaffen “Welstandscommissie” onderzoeken; dat levert misschien een besparing, meer vrijheid en wellicht een economische impuls op.
·       Bij investeringen en aankopen door de gemeente Sluis vinden wij dat indien wetgeving dit toestaat (verplichte aanbesteding e.d.) de plaatselijke economie hier in de eerste plaats van moet kunnen profiteren.
·       Lijst Babijn wil er naar streven dat de gemeente Sluis in de toekomst gronden of panden met bestemmingsverplichting alleen verkoopt in combinatie met een tijdslimiet t.a.v. de realisatie.
.       Geen verplichte winkelsluiting op zondag!
.       Mogelijkheden voor (her)ontwikkeling van niet gebruikte bedrijventerreinen bekijken en hier geen ‘nieuwe natuur’ van maken.
·       Gemeente Sluis dient, indien mogelijk, zijn aandelenpakket in PEZEM (voorheen DELTA N.V.) zo snel mogelijk af te stoten; dit ter voorkoming dat onze gemeente in de toekomst gevraagd zou kunnen worden om mogelijke tekorten aan te vullen.
·       Internet is basisbehoefte. Ook in ons buitengebied dient daar in voorzien te worden. Het liefst d.m.v. glasvezel (is supersnelle betrouwbare verbinding) en omdat mensen die gevoelig zijn voor straling zo gevrijwaard blijven van overlast. Zo blijft onze gemeente aantrekkelijk voor bedrijven en toerisme. Het gehele netwerk dient toereikend te zijn om zomer/seizoen drukte aan te kunnen. Gratis openbare Wi-Fi plekken creëren.
 
Landbouw
·       Het ‘Gebiedsplan’ baseerde zich op vrijwilligheid inzake uitruil en verwerving van gronden, maar is inzake ‘Waterdunen’ als een blad aan de boom gedraaid. Lijst Babijn is en blijft tegen gedwongen onteigening.
·       Verbranden van snoeihout en slootmaaisel moet ook in de toekomst mogelijk blijven. In Biomassacentrales worden deze afvalproducten immers ook onder het motto “CO2 neutraal” verstookt.
·       De agrarische sector dient zoveel mogelijk te worden ontzien qua regelgeving, administratie en onkosten. Ze hebben het immers al moeilijk genoeg. Deze sector is verantwoordelijk voor onze voedselvoorziening, werkgelegenheid en ‘natuurbeheer’. Laat ons dat niet vergeten.
·       Innovatieve en vernieuwende landbouwoplossingen aanmoedigen.
 
Duurzaamheid
·       Balans vinden tussen economie, welzijn en natuur. Dat is voor Lijst Babijn de werkelijke definitie van duurzaamheid.
·       Energievormen die niet belastend zijn voor natuur en omgeving stimuleren.
 
Onderwijs en Jeugdbeleid
·       Onderwijs is één van de steunpilaren van onze economie.
·       Lijst Babijn zet zich in voor behoud volwaardig Voortgezet Onderwijs; niet alleen binnen onze gemeente maar ook voor de rest van Zeeuws-Vlaanderen.
·       Er zal financiering gevonden dienen te worden (bij voorkeur landelijk) voor zogenaamde ‘startersgroepen’, teneinde de weglek van leerlingen naar België te voorkomen.
·       Onderwijsvoorzieningen dienen op peil te worden gehouden. Indien mogelijk kleuterscholen, basisscholen e.d. in kleine kernen zoveel mogelijk behouden t.b.v. de leefbaarheid.
·       Kijken of een gebouw multifunctioneel is te maken waardoor het een grotere doelgroep kan dienen (verenigingsgebouw, ontmoetingsruimte e.d.).
·       Intensivering controle op scholen en omgeving inzake drugs, alcohol en een antirookbeleid invoeren. Wat Lijst Babijn betreft NULTOLERANTIE op het terrein van scholen inzake alcohol, drugs en roken.
 
 
Jeugdbeleid
·       Bij nieuwbouw rekening houden met speelgelegenheid (speelveldjes) in de directe nabijheid.
·       Luisteren naar wat jongeren willen en indien het financieel en maatschappelijk verantwoord is, ingaan op hun wensen; zoals bij het herbestemmen van de gelden van de discobus.
·       Behoud zwembad Aardenburg is voor de Lijst Babijn een prioriteit.
·       Schoolzwemmen: het is naar de mening van Lijst Babijn een taak van de overheid, om toekomstgericht, onze jeugd zoveel mogelijk vaardigheden mee te geven. Daar komt nog bij dat niet iedere ouder, door het ontbreken van financiële draagkracht, in de gelegenheid is zijn of haar kind elementaire zaken als zwemvaardigheid te laten bijbrengen. Ieder kind moet in onze ogen kunnen zwemmen en met de zee om kunnen gaan. We zijn immers een kustgemeente.
·       Voorlichting m.b.t. drank, drugs en roken op regelmatige basis.
·       Indien jongeren gehoord willen worden binnen onze samenleving en een bijdrage willen leveren aan die samenleving, zouden zij in overweging kunnen nemen lid te worden van een politieke partij. Op deze wijze zou de kloof tussen jeugd en politiek wellicht op termijn overbrugd kunnen worden.
 
Cultuur
·       Vooral bijdragen leveren aan plaatselijke verenigingen, hetgeen een rechtstreeks doel dient. Terughoudender m.b.t. investeringen in “kunst” en “kunstprojecten” die te hoge financiële eisen aan de gemeente stellen, want dan blijft er niets over voor anderen. (Voorbeelden: de pilaren in Cadzand-Bad, de rode pinguïns in Breskens, “schilderproject Zwinstrand”, Grensoverschrijdende kunst aan de kust.)
·       Gemeente dient zorg te dragen voor ons cultureel erfgoed (monumenten en historische bouwwerken e.d.).
·       Aardenburg: behoud karakter Sint-Baafskerk.
·       Meer ruimte geven voor evenementen, deze op elkaar afstemmen, niet alleen binnen onze eigen gemeente, maar ook buurgemeenten hier bij betrekken. Evenementen en initiatieven die een meerwaarde zijn voor onze streek en onze streek verder op de kaart zetten stimuleren.
 
Sport
·       Lijst Babijn draagt sport een warm hart toe. Er is bijvoorbeeld geïnvesteerd in een atletiekbaan te Oostburg en op verzoek van een turnvereniging is er een stuk aangebouwd aan het sportcomplex te Oostburg. We moeten ons echter realiseren dat de financiële middelen van onze gemeente de komende jaren beperkt zullen zijn en is ook hier terughoudendheid op zijn plaats. Wat Lijst Babijn betreft zal het accent voornamelijk gelegd gaan worden op onderhoud en behoud van bestaande sportfaciliteiten.
·       Helaas zijn er de afgelopen decennia een aantal zwembaden verdwenen. Lijst Babijn wil zich in ieder geval hard maken voor het behoud van het zwembad in Aardenburg.
 
Sociale Voorzieningen en Zorg
·       Lijst Babijn streeft er naar om DETHON in de benen te houden.
·       Aandacht blijven houden voor de minima.
·       Onze Gemeente zou indien mogelijk, in de zin van wettelijk toegestaan, een “positieve koppeling” moeten leggen tussen de bestanden van de Sociale Dienst en de Belastingdienst om zo te bewerkstelligen dat iedereen automatisch de toeslagen ontvangt waar hij of zij recht op heeft. (Er zijn soms regelingen waarvan men niet op de hoogte is, of men geneert zich om (aan) te vragen waar men recht op heeft.)
·       Voor mensen met een functiebeperking dient de toegankelijkheid in het algemeen, zoveel mogelijk gewaarborgd te zijn en moeten er in voldoende mate bereikbare parkeerplaatsen voorhanden zijn.
·       Lijst Babijn wil, indien mogelijk, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gelden zoveel mogelijk gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn (oormerken) en met name proberen te voorkomen dat ouderen en kwetsbaren binnen onze samenleving het slachtoffer gaan worden van ombuigingen van deze kapitaalstroom.
·       Ons zorgstelsel is inmiddels gebaseerd op zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen vertrouwde woonomgeving blijven wonen (“extramuraal”), gekoppeld aan ‘extramurale zorg’, hulp van eigen kinderen en burenhulp e.d.. Daar komt nog bij dat de ‘eigen bijdragen’ steeds verder oplopen en zorg daardoor onbetaalbaar wordt. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de partijen binnen de raad van de gemeente en zullen er, in het belang van onze ouderen en kwetsbaren, prioriteiten moeten worden gesteld. Lijst Babijn geeft hier absolute prioriteit aan en zal alles in het werk stellen om andere partijen met steekhoudende argumenten te proberen overtuigen van de noodzaak om deze doelgroep, daar waar mogelijk, te ondersteunen. De overheid gebruikt moeilijke woorden als ‘civil society’ en dergelijke. ‘Civil society’ houdt in dat u als zorgbehoevende eerst bij uw kinderen en buren dient aan te kloppen voor hulp. U en ik begrijpen dat dit in veel gevallen niet zal werken. Wij willen maatwerk, daar waar regels en wetgeving niet toepasbaar zijn.
·       Lijst Babijn wil maximaal inzetten op beleid om mensen uit de uitkeringssituatie te halen! Wij staan open voor projecten en initiatieven om dit te bewerkstellen. Actief beleid om iedereen met een uitkering en arbeidsmogelijkheden aan het werk te krijgen. Ook op dit punt grensoverschrijdende samenwerking stimuleren en faciliteren.
 
Welzijn
·        Vrijwilligerswerk is de motor van onze samenleving, zonder de inzet van deze mensen draait onze samenleving vierkant. Vergrijzing en het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd dreigen hier roet in het eten te gaan gooien. Ideeën en suggesties om de aanwas van vrijwilligers te waarborgen en bestaande vrijwilligers te behouden, zijn van harte welkom.
 
Volksgezondheid
·        Grensoverschrijdende samenwerking met name op het gebied van gezondheidszorg verder stimuleren en optimaliseren. (Bij ongeval naar dichtstbijzijnde voldoende uitgerust hospitaal).
·        Voorzieningen in Oostburg behouden!
.         Wij willen dat de Huisartsenpost (HAP) in Oostburg ook ’s nachts 
          geopend is! Dit betreft een zeer belangrijke randvoorwaarde voor
          vestiging inwoners en behoud van toerisme!
 
Natuur en Milieu
·       De aanleg van “nieuwe natuur” baart de Lijst Babijn zorgen. Vorige generaties hebben moerassen drooggelegd en dit niet zonder reden. Men wilde indertijd ziektes en de verspreiding van deze ziektes tegengaan. Vandaar dat men, om met name besmettingsgevaar door muggen tegen te gaan, overging tot drooglegging. Nu is men tot nieuwe inzichten gekomen en wil men, met gemeenschapsgeld, alles in de oorspronkelijke toestand terugbrengen (per een bepaald jaartal of periode). Cultuurgronden worden geofferd, van hoogtes worden laagtes gemaakt en vice versa, (uitheemse) Schotse Hooglanders worden losgelaten, prikkeldraad met borden verboden toegang er omheen en klaar is Kees. Distels, Jacobskruiskruid, brandnetels en andere “nieuwe natuurproducten” vormen een bron van ergernis en onkostenpost voor de landbouwers die er met hun gronden aan grenzen. Lijst Babijn blijft aandringen op bestrijding van deze overlast. Tevens blijven wij aandringen op het inplanten of inzaaien van bloemrijke planten in de “nieuwe natuur” t.b.v. de teruglopende vlinder- en insectenstand in ons land; ondanks dat dit voorstel in het verleden werd afgewezen, omdat het zogezegd niet zou passen in deze “nieuwe natuur”. Lijst Babijn wil meer toegankelijkheid voor burgers, met als doel meer begrip en bewustwording te kweken voor natuurbehoud en mensen in contact te brengen met natuur.
·       Lijst Babijn streeft er naar om een betere objectieve en duurzamere balans te vinden tussen maatschappelijk belang, milieu en kosten. Wegen, waterwegen en fietspaden worden, ondanks de daarmee samenhangende hogere kosten, zonder pardon omgeleid als er een boom, plant of beschermde diersoort op het geplande traject wordt aangetroffen. Het jarenlange getouwtrek m.b.t. de rondweg om Aardenburg is daar een triest voorbeeld van (boomkikker).
·       Projecten die van bovenaf (hogere overheden) opgedrongen worden, dienen door deze hogere overheden dan ook bekostigd en onderhouden te worden, zodat de lasten niet voor rekening van onze burgers komen.
·       Actieve bestrijding van invasieve soorten (o.a. Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop, Jacobskruiskruid)!
·       Prioriteiten van Lijst Babijn zijn de ontsluiting en toegankelijkheid van ons gebied en nog belangrijker de veiligheid van onze inwoners.
Natuurbehoud ten gunste van onszelf en de vele generaties na ons is een goede zaak. Lijst Babijn is echter van mening dat men inmiddels deze doelstelling ruimschoots is voorbijgeschoten en streeft een beter evenwicht na.
 
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
·       Huizenbouw
Vraag en aanbod op elkaar afstemmen.
Aandacht voor mogelijkheden woningbouw in alle kernen.
Groeikernen moeten kunnen groeien, krimpkernen moeten leefbaar blijven.
Onderzoeken of de bouw van Tiny Houses een optie is voor onze gemeente.
·       Tekorten opvangen
Tevens willen wij het tekort aan huur- en koopwoningen proberen te ondervangen door het bewerkstelligen van toestemming voor permanente bewoning van vakantie/recreatieparken.
·       Ontpolderen
De Lijst Babijn wil onder geen enkele voorwaarde ontpoldering toestaan en vasthouden aan de door de Raad van de Gemeente Sluis aangenomen motie tegen ontpoldering van d.d. 22-07-2004. Ook projecten als ‘Waterdunen’ vallen daar onder. Landbouwgrond waar onze voorouders voor gevochten hebben, teruggeven aan de zee onder het mom van natuurcompensatie en het creëren van “nieuwe natuur”, is voor ons onacceptabel en vinden wij daarenboven economisch niet verantwoord. Daar komt nog bij dat een zogenaamd “doorlaatmiddel” (project ‘Waterdunen’) om zout water binnen te laten onze veiligheid in gevaar kan brengen.
·       Windturbines
Geen windturbines in welke vorm dan ook. Windturbines draaien op subsidie en niet op wind, leveren geen enkele bijdrage aan een beter milieu en ook geen noemenswaardige bijdrage aan onze energievoorziening. Sterker nog, ze brengen de betrouwbaarheid van ‘het net’ zelfs in gevaar. Landschappelijk zijn ze een doorn in het oog. Getroffen burgers ontberen hun rust door geluidsoverlast (gezondheidsklachten) en worden geconfronteerd met een waardedaling van hun woning. Kortom, inwoners van de Gemeente Sluis, op de Lijst Babijn kunt u altijd rekenen in uw strijd tegen windturbines.
·       Innovatieve en duurzame oplossingen zoals o.a. de ontwikkeling van Thoriumcentrales, de toepassing van aardwarmte, zonne-energie op daken, waterkracht, osmose, de toepassing van waterstof, benutting restwarmte industriële processen en de toepassing van isolatie steunen wij daarentegen van harte.
 
Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen
·       De begroting dient te allen tijde sluitend te zijn en niet sluitend te worden gemaakt met te verwachten inkomsten die nog niet zijn ontvangen en taakstellende bezuinigingen die wellicht nooit zullen worden gerealiseerd.
·       Niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten en risicovolle garantstellingen uitdelen, zoals in het verleden aan bijvoorbeeld “Euregiotuinen” (€ 750.000,--).
·       Bij het binnenhalen van Europese subsidie voor projecten in overweging nemen dat de gemeente vaak 50 procent moet bijleggen en het totaal gedurende een langere periode dient voor te financieren. Hiervoor dient eerst een realistische kosten/baten analyse gemaakt te worden zodat de gemeente en samenleving niet financieel de dupe hiervan wordt voor een andermans gewin.
·       Overbruggingskredieten die ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd wijzen er op dat er in het verleden door het College soms een te optimistische voorstelling van zaken is gegeven c.q. misrekeningen werden gemaakt (al dan niet met behulp van externe bureaus). Hier dient o.i. de Raad de teugels strakker in handen te nemen en strikter de kaders te stellen.
·       Als gevolg van het door het Rijk overdragen van Rijkstaken naar de Gemeente en het tegelijkertijd verlagen van de bijbehorende middelen, daarenboven vaak nog in combinatie met de verlaging van de algemene uitkering gemeentefonds, wordt het steeds moeilijker om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Maar een sluitende begroting en een gezonde reservepositie mag niet bereikt worden door te pas en te onpas de gemeentelijke belastingen te verhogen. Dit dient o.i. met name te geschieden door bezuinigingen door te voeren en zelf de broekriem aan te halen (zoals dat binnen een gezin gebruikelijk is).
 
Algemeen
·       Lijst Babijn streeft er naar om de Gemeentelasten zo laag mogelijk houden.
·       Lijst Babijn wil voorkomen dat lasten worden vooruit geschoven waardoor toekomstige generaties de rekening van het gevoerde beleid zullen moeten betalen. Onze “nieuwe c.q. toekomstige bestuurders” zullen hiervan eveneens telkens weer de dupe worden.
Fusie/Herindeling
Lijst Babijn is tegen een fusie/herindeling van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, maar zet wel in op intensivering van de samenwerking om schaalvoordeel te kunnen behalen.
 
Gemeentelijke Organisatie
·       Zo min mogelijk gebruik maken van de diensten van ‘externe bureaus’. De kosten hiervan rijzen al jaren de pan uit. In bepaalde gevallen zou men kunnen overwegen om ‘externen’ op basis van ‘no cure no pay’ in te huren (bijvoorbeeld m.b.t. goedkoper inkopen of met het oog op het laten onderzoeken van bezuiniging en besparingsmogelijkheden e.d.).
·       Meer community denken zoals eerder beschreven. Laat, waar mogelijk, burgers meedenken en onderzoek daarna of plannen haalbaar zijn.
·       Wij willen meer gebuikt maken van de kennis en expertise van Universiteiten en Hoge Scholen dan van dure externe bureaus.
 
Tot slot onze enige belofte
Lijst Babijn blijft luisteren naar u en blijft opkomen voor de belangen van alle inwoners en ondernemers van onze gemeente Sluis en wil ertoe bijdragen dat de naam van onze mooie gemeente Sluis met trots uitgesproken kan worden; maar daar hebben we wel uw stem en steun voor nodig!!!
 
 
 
LIJST BABIJN
François Babijn (fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59
4501RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl
 
N.B. Besluiten worden bij ‘Lijst Babijn’ genomen op basis van feitelijk onderbouwde argumenten en niet op basis van emoties.