Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2017

Partijprogramma Lijst Babijn. (2014 - 2018)

  

Lijst  Babijn


Partijprogramma 2014 - 2018


Inleiding

  
Lijst Babijn wil met Uw steun verdere verkwisting van gemeenschapsgelden trachten te voorkomen. Lijst Babijn wil dat de gemeente Sluis de tering naar de nering zet, zoals dat ook binnen het gezin gebruikelijk is.
Lijst Babijn wil een mogelijk aanspreekpunt BLIJVEN vormen en tevens als doorgeefluik fungeren om wensen, vragen, klachten en ideeën op de daarvoor aangewezen plaatsen te doen toekomen.
Onafhankelijk stelt Lijst Babijn het ‘Algemeen Belang’ voorop en weet zich provinciaal gesteund door de Partij voor Zeeland en landelijk gesteund door de Onafhankelijke Senaats-Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).
 
Actief wil Lijst Babijn samen met gelijkgezinden een aanvaardbare samenleving nastreven waar een menswaardig bestaan op de voorgrond staat.
 
                     ================================
 Algemeen Bestuur c.a.

 • De kaders m.b.t. de projectorganisatie die is opgezet t.b.v. de “grote projecten” dienen nog scherper te worden aangegeven en het geheel dient binnen aanvaardbare proporties te worden teruggebracht.
 • Naar de mening van de Lijst Babijn is er alleen ruimte voor nieuw beleid indien er gedegen dekking voor is. Wij geven geen geld uit dat er niet is! Lijst Babijn wil (grensoverschrijdende) samenwerking met andere gemeenten, het Waterschap en ook andere partijen stimuleren. Lijst Babijn wil deelname gemeente Sluis aan Gebiedscommissie heroverwegen indien vrijwilligheid bij grondverwerving niet alsnog wordt herbevestigd. 

 Openbare Orde en Veiligheid

·        Drugs: geen coffeeshops binnen onze gemeente Sluis, nul tolerantiebeleid!!! 

 • Drugsoverlast, in overleg met onze Belgische buurgemeenten, grensoverschrijdend aanpakken.
 • De vestiging van “growshops”, ook wel de spil in de wieteconomie genoemd, ontmoedigen en de twee bestaande shops strikt controleren. Bij eventuele constatering van onrechtmatigheden zonder pardon sluiten.
 • Controle op scholen en omgeving inzake drugs en alcohol.

·        Onze stelling is, gedoogbeleid is geen beleid en mensen die een gedoogbeleid voorstaan wijst de Lijst Babijn er altijd op, dat zodra er binnen hun eigen gezin een drugsprobleem de kop op zou steken, zij hun mening waarschijnlijk binnen de kortste keren zouden herzien.
·        Ten behoeve van met name het toerisme, een doelgroep die we dienen te koesteren, lijkt het wenselijk, naar voorbeeld van de Kustgemeenten die aan ons grenzen, gedurende een aantal maanden stranddelen te reserveren voor honden- en niet hondenbezitters. Op deze wijze kan iedereen genieten van zijn of haar vakantie zonder elkaar tot last te zijn.
Veiligheid
·         Veiligheid en rechtsorde optimaliseren.
·         Voor de Lijst Babijn staat veiligheid voorop, is ontpoldering ook mede daardoor onbespreekbaar en dienen er op Europees niveau binnen het kortst mogelijke tijdsbestek grensoverschrijdende afspraken te worden gemaakt m.b.t. de kustverdediging. Dit ter voorkoming dat ons gebied bij calamiteiten via de achterdeur onder water loopt.
·         Aanrijtijden brandweer mogen, naar onze mening,  niet worden “verruimd”; in geval van calamiteiten telt iedere seconde!
·         Politie dient beter “bereikbaar” te zijn voor de burger. De Lijst Babijn vindt het wenselijk dat er door de Gemeente in overleg zou worden getreden met de politie om te kijken of er mogelijkheden zijn de openingsuren te verruimen.

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

 • Het streven is naar een volledige ontsluiting van ons gebied d.m.v. een adequate infrastructuur.
 • In overleg proberen infrastructuur wegennet Zeeuws-Vlaanderen te “normaliseren”, om het aantal verkeersslachtoffers dat de laatste jaren een wisselend beeld te zien geeft, verder terug te dringen. (Belijning, uitgefreesde zijkanten, hindernissen e.d.)
 • De verkeersdoorstroming in de kern Oostburg dient, conform afspraak, in overleg met de inwoners en de plaatselijke ondernemers te worden geoptimaliseerd.
 • Vasthouden aan gratis parkeren langs de kust gedurende de wintermaanden. 
 • Aanleg camperparkeerplaatsen stimuleren.
 • Nooit meer zogenaamde ‘Onthaalparkings’ aanleggen. De aanleg van dergelijke parkings is een verkwisting van gemeenschapsgeld en totaal overbodig. De huidige parkeerplaatsen zijn slechts een paar dagen in het jaar volledig bezet. Het plaatsen van simpele toiletvoorzieningen bij bestaande grote parkings zou o.i. wel in een grote behoefte voorzien. 

·        Behoud serviceniveau (huidige aantal afvaarten) Fiets-Voetveer.

 • De Tunnel en de Fiets-voetveer tarieven zijn absurd hoog. Het feit dat wij als Zeeuws-Vlaming moeten betalen om ons eigen land te bezoeken is op zich eigenlijk onbegrijpelijk. Woon –werkverkeer wordt mede hierdoor ontmoedigd en leidt tot leegloop. Tevens vormen de factoren, infrastructuur en tunneltarieven, een drempel voor mensen van buitenaf om zich hier te vestigen. Wij blijven streven naar, enerzijds verbetering van grensoverschrijdende arbeidsvoorwaarden m.b.t. België en tevens een verlaging van de tolkosten voor de Westerscheldetunnel en de Fiets-Voetveer tarieven om zodoende een bredere basis voor werkgelegenheid te scheppen.
 • Gratis openbaar vervoer voor senioren handhaven. (De gemeente Sluis is de op één na meest vergrijsde gemeente van Nederland.) Daarmee haal je een groot aantal ouderen uit hun isolement (de plaatselijke economie zal hier o.i. ook van blijven meeprofiteren).
 • Hard maken voor behoud NS station te Vlissingen teneinde deze verbinding met de rest van ons land in stand te houden.

Openbare Werken

Al jaren is het onderhoud van gemeentelijke wegen (achterpaden), trottoirs en groen verwaarloosd door de inkrimping van het budget. Burgers klagen steen en been. Ter voorkoming dat er hierdoor ongelukken gaan ontstaan moet er o.i. een inhaalslag worden gemaakt. (Dorps en –Stadsraden laten meewerken aan een beleidsplan m.b.t. urgentiebepaling.) Financiële haalbaarheid blijft echter een kernpunt.
Stoppen met kaalslag openbaar groen; bomen en struiken kappen en vervolgens gras inzaaien wat 35 keer per jaar moet worden gemaaid, levert geen besparing op en gaat ten koste van de leefbaarheid!
Is uitbesteden i.c.m. concentratie op drie gemeentewerkplaatsen, zoals nu is toegepast, uiteindelijk goedkoper en efficiënter? Wij betwijfelen dat!

Economie en Landbouw

 • Bureaucratie dient tot een minimum te worden beperkt; wij blijven streven naar vermindering van regels en proberen, voor zover binnen onze macht, te voorkomen dat er nieuwe regelgeving bijkomt.
 • Er is een belangrijke taak weggelegd voor de gemeente om bedrijven die interesse tonen om zich hier te vestigen en bedrijven die hier reeds gevestigd zijn, optimaal te begeleiden, teneinde te voorkomen dat bedrijven naar het buitenland verdwijnen. Beter ondernemersklimaat scheppen in overleg met de ondernemers.
 • Beleid ten aanzien van het verstrekken van vergunningen kan wellicht worden geoptimaliseerd. Indien mogelijk bouwvergunning ‘all in’ realiseren.
 • Afschaffen Welstandscommissie; levert een besparing, meer vrijheid en wellicht een economische impuls op.
 • Bij investeringen en aankopen door de gemeente Sluis vinden wij dat indien wetgeving dit toestaat (verplichte aanbesteding e.d.) de plaatselijke economie hier in de eerste plaats van moet kunnen profiteren.
 • Lijst Babijn wil er naar streven dat de gemeente Sluis in de toekomst gronden of panden met bestemmingsverplichting alleen verkoopt in combinatie met een tijdslimiet t.a.v. de realisatie.
 • Sluis: geen verplichte winkelsluiting op zondag!

Landbouw

Het ‘Gebiedsplan’ baseerde op vrijwilligheid inzake uitruil en verwerving van gronden. De Gemeente dient er voor te zorgen dat dit ook in de toekomst wederom gewaarborgd wordt, zodat er nooit kan worden overgegaan tot onteigening.
     
Verbranden van snoeihout en slootmaaisel moet ook in de toekomst  mogelijk blijven. In Biomassa centrales worden deze afval producten immers ook onder het motto “CO2 neutraal” verstookt.

De agrarische sector dient zoveel mogelijk te worden ontzien qua regelgeving, administratie en onkosten, ze hebben het immers al moeilijk genoeg. Deze sector is verantwoordelijk voor onze voedselvoorziening, werkgelegenheid en ‘natuurbeheer’, laat ons dat niet vergeten.

Onderwijs en Jeugdbeleid

Onderwijs is één van de steunpilaren van onze economie.

De onderwijsvoorzieningen dienen dan ook op peil te worden gehouden. Indien mogelijk kleuterscholen, basisscholen e.d. in kleine kernen zoveel mogelijk behouden t.b.v. de leefbaarheid. Kijken of een gebouw multifunctioneel is te maken waardoor het een grotere doelgroep kan dienen (verenigingsgebouw, ontmoetingsruimte e.d.).

Jeugdbeleid

 • Bij nieuwbouw rekening houden met speelgelegenheid (speelveldjes) in de directe nabijheid.
 • Luisteren naar wat jongeren willen en indien het financieel en maatschappelijk verantwoord is, ingaan op hun wensen; zoals bij het herbestemmen van de gelden van de discobus.
 • Behoud zwembad Aardenburg is voor de Lijst Babijn een prioriteit.
 • Schoolzwemmen: het is naar de mening van Lijst Babijn een taak van de overheid, om toekomstgericht, onze jeugd zoveel mogelijk vaardigheden mee te geven. Daar komt nog bij dat niet iedere ouder, door het ontbreken van financiële draagkracht, in de gelegenheid is zijn of haar kind elementaire zaken als zwemvaardigheid te laten bijbrengen.
 • Voorlichting m.b.t. drugs en drank op regelmatige basis in aanwezigheid van ouders en begeleiders.
 • Indien jongeren gehoord willen worden binnen onze samenleving en een bijdrage willen leveren aan die samenleving, zouden zij in overweging kunnen nemen lid te worden van een politieke partij, zodat zij op die wijze hun vragen, ideeën en meningen kunnen ventileren en tevens problemen kunnen aankaarten. Op deze wijze zou de kloof tussen jeugd en politiek wellicht op termijn overbrugd kunnen worden.


Cultuur, Recreatie en Sport

Cultuur

Vooral bijdragen leveren aan plaatselijke verenigingen, hetgeen een rechtstreeks doel dient. Terughoudender m.b.t. investeringen in “kunst” en “kunstprojecten” (voorbeelden: de pilaren in Cadzand-Bad, de rode pinguïns in Breskens, “schilderproject Zwinstrand”, Grensoverschrijdende kunst aan de kust.)

Gemeente dient zorg te dragen voor ons cultureel erfgoed (monumenten en historische bouwwerken e.d.).

Aardenburg: streven naar behoud zwembad en handen af van Sint Baafskerk.


Recreatie

Toeristenbelasting: voorlopig niet verder laten stijgen om onszelf niet uit de markt te prijzen.

Financieel onderbouwde initiatieven op het gebied van “elk weer c.q. slecht weer voorziening”, welke landschappelijk ingepast kunnen worden, zullen wij steunen.

De aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen moet verder worden gestimuleerd.
Staats-Spaanse Linies en fantasiedijken NEE! Worden aangelegd met vervuilde grond, zijn geen toeristische trekkers en betreft o.i. een verkwisting van gemeenschapsgeld.

Sport

Lijst Babijn draagt sport een warm hart toe. Er is bijvoorbeeld geïnvesteerd in een atletiekbaan te Oostburg en op verzoek van een turnvereniging is er een stuk aangebouwd aan het sportcomplex te Oostburg. We moeten ons echter realiseren dat de financiële middelen van onze Gemeente de komende jaren erg beperkt zullen zijn en is ook hier terughoudendheid op zijn plaats. Wat de Lijst Babijn betreft zal het accent voornamelijk gelegd gaan worden op onderhoud.Helaas zijn er de afgelopen jaren door omstandigheden een aantal zwembaden verdwenen. De Lijst Babijn wil zich in ieder geval hard maken voor het behoud van het zwembad in Aardenburg maar wil zich niet schuldig maken aan het doen van loze beloften.

Evenementen op elkaar afstemmen, niet alleen binnen onze eigen gemeente, maar ook buurgemeenten hier bij betrekken.


Sociale Voorzieningen en Zorg 

Meer aandacht voor de minima.

Onze Gemeente zou indien mogelijk, in de zin van wettelijk toegestaan, een “positieve koppeling” moeten leggen tussen de bestanden van de Sociale Dienst en de Belastingdienst om zo te bewerkstelligen dat iedereen automatisch de toeslagen ontvangt waar hij of zij recht op heeft. (Er zijn soms regelingen waarvan men niet op de hoogte is, of men geneert zich om (aan) te vragen waar men recht op heeft.)

Toegankelijkheidsverordening opstellen in samenspraak met en t.b.v. mensen met een functiebeperking. Voor mensen met een functiebeperking moeten er in voldoende mate bereikbare parkeerplaatsen voorhanden zijn.

De Lijst Babijn wil, indien mogelijk, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gelden zoveel mogelijk gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn (oormerken) en met name proberen te voorkomen dat ouderen en zwakkeren binnen onze samenleving het slachtoffer gaan worden van ombuigingen van deze kapitaalstroom.

Ons zorgstelsel is gebaseerd op zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen vertrouwde woonomgeving blijven wonen (“extramuraal”), gekoppeld aan ‘extramurale zorg’, hulp van eigen kinderen en burenhulp e.d.. Daar komt nog bij als extra belastende factor, dat de ‘eigen bijdragen’ steeds verder oplopen en daardoor steeds vaker zorg onbetaalbaar wordt. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de partijen binnen de Raad van de gemeente en zullen er, in het belang van onze ouderen en zwakkeren, voor wat ons betreft, prioriteiten moeten worden gesteld. Lijst Babijn geeft hier absolute prioriteit aan en zal alles in het werk stellen om andere partijen met steekhoudende argumenten proberen te overtuigen van de noodzaak deze doelgroep, daar waar mogelijk, te ondersteunen. De overheid gebruikt moeilijke woorden als ‘civil society’ en dergelijke. ‘Civil society’ houdt in dat U als zorgbehoevende eerst bij Uw kinderen en buren dient aan te kloppen voor hulp. U en ik begrijpen dat dit in veel gevallen niet zal werken.

Lijst Babijn wil maximaal inzetten op beleid om mensen uit de uitkeringssituatie te halen! Actief beleid om iedereen met een uitkering én arbeidsmogelijkheden aan het werk te krijgen.

Welzijn

Vrijwilligerswerk is de motor van onze samenleving, zonder de inzet van deze mensen draait onze samenleving vierkant. Vergrijzing en het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd e.d. dreigen hier roet in het eten te gaan gooien. Ideeën en suggesties om de aanwas van vrijwilligers te waarborgen en bestaande vrijwilligers te behouden, zijn van harte welkom.
 
Volksgezondheid Natuur en Milieu
 
Volksgezondheid

Grensoverschrijdende samenwerking met name op het gebied van gezondheidszorg verder stimuleren en optimaliseren. (Bij ongeval naar dichtstbijzijnde voldoende uitgerust hospitaal). Geen fusering toestaan tussen onze Zeeuwse ziekenhuizen. (Een fusie zal hoogstwaarschijnlijk ten koste gaan van ons ziekenhuis in Oostburg, het ziekenhuis te Hulst en in een later stadium dat van Terneuzen). Op een topklinisch centrum zitten wij in Zeeuws-Vlaanderen ook niet te wachten, daar deze centra in ruim voldoende mate aanwezig zijn in ons achterland, Buurland België. De vestiging van een topklinisch centrum binnen onze Provincie zou eveneens de sluiting van onze plaatselijke ziekenhuizen kunnen betekenen, er komen immers geen extra financiële middelen beschikbaar voor onze Provincie.

Natuur en Milieu

De aanleg van “nieuwe natuur” baart de Lijst Babijn zorgen. Vorige generaties hebben moerassen drooggelegd en dit niet zonder reden. Men wilde indertijd ziektes en de verspreiding van deze ziektes tegengaan. Vandaar dat men, om met name besmettingsgevaar door muggen tegen te gaan, overging tot drooglegging. Nu is men tot nieuwe inzichten gekomen en wil men, met gemeenschapsgeld, alles in de oorspronkelijke toestand terugbrengen (per een bepaald jaartal of periode). Cultuurgronden worden geofferd, van hoogtes worden laagtes gemaakt en vice versa, (inheemse?) Schotse Hooglanders worden losgelaten, prikkeldraad met borden verboden toegang er omheen en klaar is Kees. Distels, brandnetels en andere “nieuwe natuurproducten” vormen een bron van ergernis en onkostenpost voor de landbouwers die er met hun gronden aan grenzen. Lijst Babijn heeft meerdere malen aangedrongen op bestrijding van deze overlast. Tevens hebben wij aangedrongen op het inplanten of inzaaien van bloemrijke planten t.b.v. de teruglopende vlinderstand in ons land. Dit voorstel werd afgewezen, omdat het niet zou passen in deze “nieuwe natuur”. Toegankelijkheid voor burgers, met als doel meer begrip te kweken voor natuurbehoud en mensen in contact te brengen met natuur wordt eveneens vaak afgewezen, op grond van risico op “verstoring”.

Wegen, waterwegen en fietspaden worden, ondanks de daarmee samenhangende hogere kosten, zonder pardon omgeleid als er een boom, plant of beschermde diersoort op het geplande traject wordt aangetroffen. Het jarenlange getouwtrek m.b.t. de rondweg om Aardenburg is daar een triest voorbeeld van (boomkikker).
Prioriteiten van Lijst Babijn zijn de ontsluiting en toegankelijkheid van ons gebied en nog belangrijker de veiligheid van onze inwoners.
Natuurbehoud ten gunste van onszelf en de vele generaties na ons is een goede zaak. Lijst Babijn is echter van mening dat men inmiddels deze doelstelling ruimschoots is voorbijgeschoten en streeft een beter evenwicht na.

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

 • Cadzand-Bad
  Luisteren naar wat ondernemers willen, kijken of dit landschappelijk verantwoord is in te passen en niet krampachtig vasthouden aan “eigen” plannen.
   
 • Sluis
  Samen met ondernemers en bevolking blijven zoeken naar aanvaardbare alternatieven voor ‘Sluis aan Zee’. Plannen dienen financieel onderbouwd te zijn en onze gemeente inclusief  bevolking mag geen risico lopen op een financiële kater.
   
 • Oostburg
  De verkeersdoorstroming in de kern Oostburg dient, conform afspraak, in overleg met de inwoners en de plaatselijke ondernemers te worden geoptimaliseerd (de zogenaamde ‘badkuiproute’ moet worden aangepakt). Besteding “Krimpgelden” moet efficiënter; er gaan teveel middelen zitten in plannenmakerijen en begeleiding.
   
 • Huizenbouw

  Vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

  Aandacht voor mogelijkheden woningbouw kleine kernen.

 
·        Huur
 
Het tekort aan huurwoningen proberen te ondervangen door bij Landelijke Overheid te lobbyen voor extra mogelijkheden toestemmingverlening door gemeente m.b.t. verhuur particuliere woningen.
 

 • Ontpolderen

  De Lijst Babijn wil onder geen enkele voorwaarde ontpoldering toestaan en vasthouden aan de door de Raad van de Gemeente Sluis aangenomen motie tegen ontpoldering van d.d. 22-07-2004. Ook projecten als ‘Waterdunen’ vallen daar onder. Landbouwgrond waar onze voorouders voor gevochten hebben, teruggeven aan de zee onder het mom van het creëren van “nieuwe natuur”, is voor ons onacceptabel en vinden wij daarenboven economisch niet verantwoord. Daar komt nog bij dat een zogenaamd “doorlaatmiddel” (project ‘Waterdunen’) om zout water binnen te laten onze veiligheid in gevaar kan brengen.
   
 • Windturbines/Windmolens

  Geen windmolens in welke vorm dan ook. Windmolens draaien op subsidie en niet op wind, leveren geen enkele bijdrage aan een beter milieu en ook geen noemenswaardige bijdrage aan onze energievoorziening. Sterker nog, ze brengen de betrouwbaarheid van ‘het net’ zelfs in gevaar. Landschappelijk zijn ze een doorn in het oog. Getroffen burgers ontberen hun rust door geluidsoverlast (gezondheidsklachten) en worden geconfronteerd met een waardedaling van hun woning. Kortom, inwoners van de Gemeente Sluis, op de Lijst Babijn kunt U altijd rekenen in Uw strijd tegen windmolens.

Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen 

 • De begroting dient te allen tijde sluitend te zijn en niet sluitend te worden gemaakt met te verwachten inkomsten die nog niet zijn ontvangen en taakstellende bezuinigingen die wellicht nooit zullen worden gerealiseerd.
   
 • Niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten en risicovolle garantstellingen uitdelen, zoals in het verleden aan bijvoorbeeld “Euregiotuinen” (€ 750.000,--).
   
 • Bij het binnenhalen van Europese subsidie voor projecten in overweging nemen dat de gemeente 50 procent moet bijleggen en het totaal gedurende een langere periode dient voor te financieren.
   

·        Overbruggingskredieten die ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd wijzen er op dat er in het verleden door het College soms een te optimistische voorstelling van zaken is gegeven c.q. misrekeningen werden gemaakt (al dan niet met behulp van externe bureaus). Hier dient o.i. de Raad de teugels strakker in handen te nemen en strikter de kaders te stellen.
 
·        Als gevolg van het door het Rijk overdragen van Rijkstaken naar de Gemeente en het tegelijkertijd verlagen van de bijbehorende middelen, daarenboven nog in combinatie met de verlaging van de algemene uitkering gemeentefonds, wordt het steeds moeilijker om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Maar een sluitende begroting en een gezonde reservepositie mag niet bereikt worden door te pas en te onpas de gemeentelijke belastingen te verhogen. Dit dient o.i. met name te geschieden door bezuinigingen door te voeren en zelf de broekriem aan te halen (zoals dat binnen een gezin gebruikelijk is). HAND OP DE KNIP!!!

Algemeen

 • Gemeentelasten zo laag mogelijk houden.

 
Gemeentelijke Organisatie

Zo min mogelijk gebruik maken van de diensten van ‘externe bureaus’. De kosten hiervan rijzen al jaren de pan uit. In bepaalde gevallen zou men kunnen overwegen om ‘externen’ op basis van ‘no cure no pay’ in te huren (bijvoorbeeld m.b.t. goedkoper inkopen of met het oog op het laten onderzoeken van bezuiniging en besparingsmogelijkheden e.d.).

Lijst Babijn wil voorkomen dat lasten worden vooruit geschoven waardoor toekomstige generaties de rekening van het gevoerde beleid zullen moeten betalen. Onze “nieuwe c.q. toekomstige bestuurders” zullen hiervan eveneens telkens weer de dupe worden.
 
Tot slot onze enige belofte

Lijst Babijn blijft luisteren naar U en blijft opkomen voor uw belangen, inwoners van onze gemeente Sluis en wil er toe bijdragen dat de naam van onze mooie gemeente Sluis met trots uitgesproken kan worden; maar daar hebben we wel Uw stem en steun voor nodig!!!

 
LIJST BABIJN
François Babijn (fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59
4501RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl

N.B. Besluiten worden bij ‘Lijst Babijn’ genomen op basis van feitelijk onderbouwde argumenten en niet op basis van emoties.